КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

1_167/08.10.2007 г.
чл.4,ал.1,т.7 от КСО
Във връзка с писмено запитване заведено с вх.№ ………… в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр……..,изразяваме следното становище:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка :
Едноличен собственик на дружество назначава за управител и представляващ дружествотодруго лице чрез договор за възлагане управлението. Това обстоятелство е вписано в съдебно решение.
Въпросът Ви е каксе осигурява назначения управител по договора за възлагане и може ли вместо договор за възлагане да бъде сключен трудов договор?
Според разпоредбата на чл.147 ал.1 от ТЗ няма пречка собственикът на ЕООД да сключи договор с друго лицеда управлява дружеството.Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.Той се сключва в писмена форма. Обхвата на осигуряване се определя от вида на сключения писмен договор.
Във Вашия случай, при така сключендоговор за управление без трудово правоотношение осигуряването е по реда определен в чл.4,ал.1,т.7 от КСО, по който се осигуряват изпълнителите по договор за управление и контрол, на търговските дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и синдиците и ликвидаторите. Осигуряването е задължително за всички осигурени социални рискове и е чрез дружеството.
Осигурителните вноски се дължат на основаниечл.6,ал.3 от КСО в редакцията й в сила от 1 януари 2007г. -върху полученитеили начислените , но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доходза съответната икономическа дейности не повече от максималния размер на осигурителния доход за тази дейност. Брутното възнаграждение върху което се дължат вноскисе определя след намаляването му с нормативно признатите разходи. Осигурителните вноски за тези лица се разпределятмежду осигурител и осигурен за 2007г. всъотношение 65:35.От началото на 2007г. В осигурителния доход на управителите се включват и възнаграждениятаизплатени на основание чл.40,ал.4 от КСО. Върху това възнаграждение се дължат вноски.
Вноските се внасятпри изплащане на възнаграждението, а в случаите при които възнагражденията са начислении, но не са изплатени, осигурителнитевноски трябва да се внесат до края на месеца , през които е извършено начисляването.
По въпроса може ли да се сключи трудов договорслице вписано за управител в съдебно решение без да е едноличен собственник на капитала , НАП не е компетентна да дава становище.
Уведомяваме Ви, че съгласно чл.85 от ДОПК сте длъжни да посочвате идентификацията си при последваща кореспонденция с НАП.
Директор Дирекция „ОУИ”…………..
/Р.Дулева /

Оценете статията

Вашият коментар