ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,КСО, чл.9, aл. 2, т. 5,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5,НООСЛБГРЧ, чл.3, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 4

2_1391/19.09.2011 г.
КСО – чл.4, ал.3, т.4; чл.4, ал.4; чл.9, ал.2, т. 5
ЗЗО -чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.5
НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.2, изр.2; чл.3, ал.3;
ОТНОСТНО: Социално и здравно осигуряване наземеделски производител,
който е в отпуск поради бременност и раждане
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че стерегистриран земеделски производител, който е в отпуск поради бременност и раждане.
Въпросът, който поставяте е: Какви осигуровки дължите когато сте в отпуск поради бременност и раждане?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл.4, ал.3, т.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са регистрираните земеделски производители. Задължението за осигуряване за тези лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Осигурителните вноски са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.
По свое желание тези лица могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Здравното осигуряване на регистрираните земеделски производители, които упражняват трудова дейност се извършва по реда на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
За периода след настъпване на осигурения социален риск “майчинство“ (бременност и раждане и отглеждане на малко дете), намират приложение разпоредбите на чл.9, ал.2, т. 5 от КСО: “за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, през които не са имали право на парично обезщетение.“.
Подобна разпоредба, съгласно която осигурителни вноски не се внасят през тези периоди се съдържа и в чл.3, ал.3 от Наредбата за общественото осигуряване на сомоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
За периода на отглеждане на малко дете осигурените лица не следва да подават декларация за прекъсване на дейността си (чл.1, ал.2, изр.2 от НООСЛБГРЧМЛ).
За тези периоди се дължат здравноосигурителни вноски съгласно разпоредбите на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители, определен със ЗБДОО за съответната година ( за 2011г. – 4,8%).
От изложеното следва, че времето, през което сте в отпуск по бременност и раждане или отглеждане на малко дете, осигурена сте за общо заболяване и майчинство, и не извършвате никаква трудова дейност като самоосигуряващо се лице на каквото и да е основание се зачита за осигурителен стаж (чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО) без да се внасят осигурителни вноски за ДОО.Дължите вноски за здравно осигуряване на реда на чл.40, чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО.

Оценете статията

Вашият коментар