ЗДДС, чл.21, aл. 2

2_139/21.01.2010 г.
ЗДДС чл.21, ал.2
Видно от запитването ========”ООД ще осъществява следните услуги:
1.ще приема телефонни обаждания за вземане на поръчки за почистване от лондонски номера, ще обработва документално всяка поръчка и ще изпраща обработените поръчки чрез имейли обратно на клиент, който ще я изпълни в Лондон. Лондонската фирма клиент е със седалище и обект в Лондон, предмет на дейност – домашно почистване и не е регистрирано по ДДС лице;
2. ще оформя и поддържа интернет сайтове на клиенти, които са със седалище и обект в Лондон. Лондонските фирми- клиенти са регистрирани по ДДС лица.
При така описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1.Като какъв вид услуга се тълкуват услугите които извършва ======== БГ”ООД?
-рекламни услуги;
-услуги извършвани по електронен път;
-или други;
2.Къде е мястото на изпълнение на доставката на услугите, които извършва дружеството;
3.След регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 лв., каква данъчна ставка трябва да начислява дружеството;
4.Запазва ли се изискването за минимален оборот от 50 000 лв. с оглед изложената фактическа обстановка;
5.В облагаемия оборот за задължителна регистрация влизат ли приходите и от двете дейности?
С оглед изложената в запитването не достатъчно ясна фактическа обстановка и предвид факта, че към същото не е приложен сключен между страните договор или друга документация за точното определяне вида на извършените от Вас услуги, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Видно от запитването дружеството ще предоставя услуги с получател ДЗЛ лице от Лондон. Предвид изложената в запитването фактическа обстановка считам, че при извършване на посочените услуги, същите биха попаднали в хипотезата на чл.21, ал.2 от ЗДДС и мястото на изпълнение на същите ще е извън територията на страната.
Съгласно чл.97а от ЗДДС на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6,което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Предвид гореизложеното, когато предоставяте услуги наданъчно задължени лица, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, определено по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС, подлежите на задължителна регистрация, на основание чл.97а от ЗДДС. В конкретния случай разпоредбата на чл.96 от ЗДДС за задължителна регистрация при формиране на облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за последните 12 последователни месеца преди текущия месец не се прилага.
Съгласно ал.5 на чл.97а от ЗДДС лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Следва да имате предвид, че при предоставяне на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за Вас ще възникне задължение за подаване на заявление за регистрация по 97а от ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).
При извършване на доставка на услуга, с място на изпълнение извън територията на страната, съгласно разпоредбата на чл.79, ал.2 от ППЗДДС дружеството следва да издаде фактура, в която не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона следва да се впише “чл. 113, ал. 9“ – за доставките на нерегистрирани по закона лица или лица регистрирани на основание чл.97а, 99 и чл.100, ал.2 от закона.

1.5/5

Вашият коментар