ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4

2_1034/16.04.2009г.
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.4
В запитването си не описвате конкретна фактическа обстановка и поставяте принципно въпроса пенсионерите по инвалидност длъжни ли са да плащат здравноосигурителни вноски с лични средства.
С оглед действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:
В член 33 на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ изчерпателно е изреден кръгът на лицата, които за задължени да правят здравноосигурителни вноски. Принципно, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
С чл.40 от ЗЗО се определя осигурителния доход и реда за внасяне за отделните категории лица, които са задължени да внасят здравноосигурителни вноски. На основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. Разпоредбата касае общо всички пенсионери без значение на какво основание по реда на Кодекса за социално осигуряване се получава пенсията.
От горецитираното е видно, че няма нормативно изискване пенсионерите да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като дължимите от тях здравноосигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет.
Следва да имате в предвид, че биха могли да възникнат случаи, в които въпреки че лице е пенсионер то дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка. Такива са например случаите когато лицето упражнява дейност като самоосигуряващо се лице.

Оценете статията

Вашият коментар