ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5,КСО, чл.9, aл. 2, т. 1,КСО, чл.9, aл. 2, т. 2,КСО, чл.7, aл. 7,КСО, чл.7, aл. 10,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 1, т. 5,КСО, чл.5, aл. 4,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 1,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 1

2_ 133/13.02.2017г.
КСО – чл.9, ал.2, т.1 и т.2 ;
чл.7, ал.7 и ал.10;
чл.5, ал.4;
ЗЗО- чл.40, ал.1, т.5;
Наредба № Н-8/29.12.2005г. – чл.2, ал.1;
– чл.3, ал.1, т.1;
– чл.3, ал.3, т.1;
Излагате следната фактическа обстановка: Вие сте едноличен собственик на капитала на търговско дружество. От 01.01.2017г. сте преустановили дейност. До тази дата сте погасили всичкитеси задължения. Имате назначена служителка по трудово правоотношение,която на 19.10.2016г. е родила. Към настоящия момент внасяте осигурителната вноска за „майчинство“ на Вашата служителка.
Във връзка с изложеното, поставяте следните въпроси:
1. Как еднократно да внесете авансово по сметка на НАП остатъка от осигурителната вноска за Вашата служителка?
2. Какъв е точния размер на сумата, която дължите като осигурителна вноска за служителката?
3. Възможно ли е да предадете цялата сума, която се дължи на майката срещу разходен ордер и тя да си внася месечната осигурителна вноска?
При така изложенатафактическа обстановка и съгласно действащата нормативна уредба излагамследното принципно становище.
За периода след настъпване на осигурения социален риск “майчинство“ (бременност и раждане, и отглеждане на малко дете) на работник или служител, намират приложение разпоредбите на чл.9, ал.2, т.1 и т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а именно за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.
За тези периоди се дължат здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Съгласно тази разпоредба, за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда (КТ) и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от КТ осигурителните вноски се внасят върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски, като ползват единния идентификационен код (чл.7, ал.7 от КСО). Осигурителите, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой в банките и в пощенските клонове и станции (чл.7, ал.10 от КСО).
Разпоредбата на чл.5, ал.4 от КСО задължава работодателите и осигурителите да предоставят в НАП данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване, ДЗПО, вноски за фондГВРС, облагаемия доход по ЗДДФЛ, както и декларация за техните суми.
Съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица се регламентират от разпоредбите на Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005 г., издадена от Министерството на финансите, в сила от 01.01.2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната ТД на НАП декларации по образец 1, съгласно приложение № 1. Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна ТД на НАП от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения за всеки календарен месец до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните (чл.3, ал.1, т.1 от Наредба Н-8).
Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл.4, ал.9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната ТД на НАП декларация образец № 6 съгласно приложение № 4. Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна ТД на НАП едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл.3, ал.3, т.1 от Наредба Н-8).
С оглед цитираните норми, липсва законова възможност дължимата от Вас здравноосигурителна вноска за служителката Ви, която е във временна неработоспособност поради бременност и раждане да бъде заплатена авансово. Вноската следва да бъде внасяна ежемесечно до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. Дължимата сума се определя в размер на 4,8%върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, който за 2017г. е в размер на 460 лв. т.е за 2017г. дължимата сума е 22,08лв. месечно (за пълен месец).
Вие имате задължение и ежемесечно да подавате в компетентната ТД на НАП декларации обр.№1 и обр.№6 до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Във връзка с гореизброените Ви задължения, следва да имате предвид, че трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване, която е регламентирана в чл.10 от КСО. Задължението за осигуряване възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал.1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. За трудова дейност се приема всяко действие на съдружника по повод функционирането на дружеството.

Оценете статията

Вашият коментар