ЗДДС, чл.9,ЗДДС, чл.127, aл. 1

2_ 1346/08.09.2011 г.
ЗДДС – чл.9;
ЗДДС – чл.127, ал.1;
В сайт за групово пазаруване предлагате оферти за конкретни услуга или стока на клиенти–физически лица на промоционални цени /с отстъпка/. Изпълнители на публикуваните предложения са Ваши контрагенти – доставчици на оферираните стоки и услуги, с които имате предварително сключени договори. Клиентът пожелал да закупи виртуално предложена стока или услуга, сключва договор със съответния доставчик чреззакупуване на ваучер, като последиците от сделката настъпват директно за страните – клиент и доставчик. Клиентът превежда дължимата по ваучера сума по банкова сметка на Вашето дружество.
За изпълнение на възложената Ви работа /услуга/, включваща предоставяне на информационна платформа, качване на офертите и набиране на клиенти, договаряте възнаграждение с отделен анекс. Неговият размер е определен като процент от общата сума на авансово платените суми по сключените и влезли в сила оферти.
До 5 работни дни след приключване на сделката, превеждате дължимата сума на доставчика по офертата, след като сте си удържали договореното възнаграждение /комисионна/, за което издавате фактура на Вашия контрагент.
Заплатените от клиентите по ваучерите суми отразявате в счетоводството си като разчети с други кредитори, тъй като това не са Ваши средства.
Към запитването сте приложили образци на: Договор за възлагане; Анекс за договорения процент; Заявка за рекламната кампания.
Поставили сте следните въпроси:
1.Законово издържан ли е посоченият метод на работа.
2.Необходимо ли е да издавате фактури към физическите лица, заплатили сумите по ваучерите
В отговор на Ваше запитване, в което сте изложили идентична на гореописаната фактическа обстановка и сте поставили аналогични въпроси, сме Ви изпратили писмено становище с изх.№ ……….. от …………..2011 г.
В цитираният отговор, предвид общо изложената фактическа обстановка в запитването Ви, сме разгледали няколко възможни хипотези на документиране на дейността, която осъществявате, съобразно действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, а именно:
– „……………” ООД осъществява посредническа дейност и извършва доставка на стоки и услуги от името и за сметка на възложителя – чл.9 от ЗДДС;
– „…………….” ООД предоставя комисионни услуги и доставя стоки и услуги от свое име и за чужда сметка – чл.127, ал.1 от ЗДДС.
Към настоящето запитване сте приложили документи като образци на примерни договор за възлагане, анекс за договорения процент, заявка за рекламната кампания, чието съдържание регламентира дейността и взаимоотношенията Ви с контрагентите. Предвидтази нова информация и с оглед приложимото законодателство през 2011 година изразяваме следното становище:
С клаузите в примерния договор, който ще сключите с Ваши контрагенти, изрично сте уговорили, че:
– не сте посредник при сключване на договора между доставчика на стоката/услугата и клиентът пожелал да я закупи, а само негов регистратор;
– последиците от сключената сделка настъпват направо за страните по нея;
– не сте страна по договорите между Възложителя-продавач и клиентите-купувачи и не носите отговорност, произтичаща от взаимоотношенията по тези договори;
– търгуваните стоки/услуги са собственост на доставчика /възложителя/ и единствено той носи рекламационна отговорност пред потребителя;
– авансово платените суми са собственост на доставчика на стоката/услугата и се намират във Ваша банкова сметка като обезпечение за изплащане на договорената комисионна;
Предвид така регламентираните взаимоотношения между „…………..” ООД и доставчиците на стоки/услуги, считаме, че следва да издавате първичен документ само към Възложителя по съответния договор, който е платец на договорената комисионна.
Това произтича от обстоятелството, че съгласно клаузите, съдържащи се в приложения към запитването договор, Вие:
– не осъществявате посредническа дейност и не извършвате доставка на стоки и услуги от името и за сметка на възложителя;
– не осъществявате посредническа дейност и не извършвате доставка на стоки и услуги от свое име и за чужда сметка.
Независимо от изразеното дотук, следва да имате предвид, че установяването на всички обстоятелства /включително визираните в запитването ви/, имащи значение за определяне на данъчните задължения на представляваното от Вас дружество, ще бъдат преценени от органът по приходите с оглед на всички факти и събрани доказателства, в тяхната цялост, при последващ данъчен контрол.

Оценете статията

Вашият коментар