ЗЗО, чл.40, aл. 2, т. 8,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 3

5_142/20.03.2008
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3 и чл.40, ал.2, т.8
Фактическа обстановка: лице получава обезщетение за безработен и работи без трудово правоотношение, като размера на полученото възнаграждение след намаляване с НПР е под МРЗ за страната;
Въпрос: дължат ли се здравноосигурителни вноски от лицето;
Редът за здравно осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношениее регламентиран в чл.40, , ал.1, т.3. от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
Съгласно буква „а” на цитираната разпоредба, когато лицето не е осигурено на основание чл.40, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗО и е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, здравноосигурителни вноски от страна на възложителя не се удържат. В този случай осигуряването се извършва по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО, т.е. за сметка на лицето, полагало труд без трудово правоотношение.
Съгласно цитираната разпоредба, лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1 и ал.2, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
В конкретния случай за периода през който ви се изплаща обезщетение за безработица,Вие сте осигурен на основание чл.40, ал.2, т.8 от ЗЗО –за сметка на фонд „Безработица” и неследва да внасяте здравноосигурителни вноски.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране на доходите от продажба на жилищна сграда, завършена на етап груб строеж

Изх. № 94-Н-138Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчнотретиранена доходитеотпродажба нажилищна сграда, завършена на етап “груб строеж“УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната

2_870/17.11.2017

2_870/17.11.2017 Наредба №Н-18 от 2006г чл.4, ал.9 ДР на Наредба №Н-18 от 2006г § 1, т.З ДР на Наредба №Н-18 от 2006г § 1, т.4

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на обезщетение за претърпени неимуществени вреди при смърт на работник в резултат на трудова злополука.

Относно: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на обезщетение за претърпени неимуществени вреди при смърт на работник в резултат на трудова злополука.В Дирекция ”ОУИ” –

vega