ЗКПО, чл.26

5_139 / 02.04.2008
ЗКПО, чл. 26
В писменото си запитване не описвате конкретна фактическа обстановка. Не става ясна регистрираната от Вас фирма дали е едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност. Конкретизирате, че сте съдружник и управител в дружество с ограничена отговорност. Задавате въпрос по принцип: Ако ООД сключи договор за наем на лек автомобил, ще може ли даотчитаразходите за поддръжката и наема на лекия автомобил ?
Дружествата с ограничена отговорност са данъчно задължени лица по Закона за корпоративното подоходно облагане. В счетоводството си те следва да спазват принципа за документална обоснованост. Този принцип се съдържа в разпоредбата на чл. 10 от ЗКПО. Когато счетоводните разходи не са документално обосновании или не са свързани с дейността, те не се признават за данъчни цели /чл.26, т. 1 и 2 от ЗКПО/.Освен това разходите свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, СА обект на облагане с данък върху разходите /чл.204, т. 3 от ЗКПО и чл. 10, ал. 6 от ЗКПО/.
Освен изразеното становище искаме да Ви напомним, че в цялата си кореспонденция с Националната агенция за приходите сте длъжен да посочвате идентификацията си /чл.85 от ДОПК/. Идентификацията включва всички данни
Дирекция “ОУИ”–София 2008
страница 1от2
изброени в чл. 84 от ДОПК, като: име съответно наименованието /фирмата/ на регистрираното лице; ЕИК определен от Агенцията по вписванията или ЕИКпо БУЛСТАТ, съответно единен граждански номер; адреса за кореспондинциа и компетентната териториална дирекция; едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер и чрез ЕИК, определен по реда на Закона за търговския регистър.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.6, aл. 2, т. 4

952/29.06.2012Чл.6, ал.2, т.4 ЗДДСВ писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ………с вх. …… сте изложили следната фактическа обстановка:„Л” ООД, наричано за

Данъчно третиране на получена рента

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена рента по застрахователна полица В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ .. от 11.01.2011г. при Дирекция „ОУИ”

Приложението на ЗДДС при документиране на вътреобщностна доставка на стоки

2_867/29.11.2017г.ЗДДС; чл.7, ал.1ЗДДС; чл51ЗДДС; чл.113, ал.1ЗДДС; чл.124, ал.3ОТНОСНО:приложението наЗДДС при документиране навътреобщностна доставка на стоки В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по

sert