Определение №103 от 6.3.2009 по ч.пр. дело №65/65 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.103
 
                                   гр. София,06.03.2009 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти март две хиляди и девета година, в състав:
 
                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 65 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл.274, ал. 2, изр. 2, във вр. с ал. 1, т. 1 ГПК и е образувано по частната жалба на К. В. С., чрез пълномощника му адв. Св. Зафиров, против решението с № 1* от 26.09.2008 год. по гр. д. № 4839/2007 год. на ВКС, V г. о. в частта му, имаща характер на определение, с което е оставена без разглеждане молбата на настоящия жалбоподател за отмяна на основание чл. 231, ал. 1, б. „в” ГПК /отм./ на влязлото в сила решение от 19.12.2006 год. по гр. д. № 17189/2006 год. на Софийския районен съд, 48 състав.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, като счита, че неправилно не е приет като заинтересувана страна, легитимирана да подаде молба за отмяна. Счита, че като съсобственик на имота влязлото в сила решение по предявен от Д. В. С. иск има сила и спрямо него.
Ответникът по жалбата Д. В. С. оспорва същата.
Върховният касационен съд, като обсъди изложените в частната касационна жалба доводи във връзка с данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена от легитимирана страна – молител в производството по отмяна на влязлото в сила решение, същата е в срока по чл. 275 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274 ГПК. Поради това и настоящето производство е процесуално допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
За да остави без разглеждане подадената от К. В. С., сега жалбоподател, молба за отмяна на влязлото в сила решение по гр. д. № 17189/2006 год. СРС, тричленният състав на ВКС, V г. о. е приел, че същият не е легитимиран да подаде молба по чл. 231, ал. 1, б. „в” ГПК /отм./.
Изводът е правилен и законосъобразен. Видно от приложеното гр. д. № 17189/2006 год. молителят, сега жалбоподател, не е конституиран като страна по него, поради което и постановеното в това производство съдебно решение няма сила спрямо него. Доводите, развити в настоящата частна жалба, че е съсобственик на спорните имоти, поради което е и обвързан от силата на присъдено нещо на решението по иска на неговия брат, са неотносими както в производството по отмяна, така и в настоящето. Същите сочат на друго основание за защита, но не и такава чрез молба за отмяна на решение, постановено без участието му като страна в производството. С оглед действувалата към момента на подаване молбата за отмяна разпоредба на чл. 231, ал. 1 ГПК /отм./ предпоставка за иницииране на извънинстанционното производство от заинтересувана страна, правилно тричленният състав е приел, че молителят, сега жалбоподател, не притежава това качество, поради което и оставил без разглеждане подадената от него молба за отмяна.
Обжалваният съдебен акт е правилен и следва да се остави в сила. Разноски в настоящето производство не се присъждат, тъй като макар и да има искане за присъждането им, ответникът по частната жалба не е представил доказателства да е направил такива.
Водим от горното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1* от 26.09.2008 год. по гр. д. № 4839/2007 год. на ВКС, V г. о. в частта му, имаща характер на определение, с което е оставена без разглеждане молбата на К. В. С. за отмяна на основание чл. 231, ал. 1, б. „в” ГПК /отм./ на влязлото в сила решение от 19.12.2006 год. по гр. д. № 17189/2006 год. на Софийски районен съд, 48 състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар