Определение №194 от по гр. дело №52/52 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 194
 
 
гр. София, 16.03.2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 52/09г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 146 от 15.09.08г., постановено по в.гр.д. № 1317/07г. на
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от М. У. К. от с. Ю., Б. област с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, въззивният съд се е произнесъл по съществен процесуалноправен въпрос – с какви доказателства се установява правото на собственост в производството по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ, който е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
Това основание за допускане на касационно обжалване би било налице, когато произнасянето на съда по съществен правен въпрос е свързано с тълкуване на закона, в резултат на което ще се стигне до отстраняване на непълноти и неясноти; когато съдът за първи път се произнася по поставения въпрос или когато се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго т.е. съществува съдебна практика но тя е неправилна и следва да бъде променена. В разглеждания случай не са изложени никакви съображения за обосноваването на тази предпоставка за допускане на касационно обжалване, а единствено е цитиран закона, което обуславя извода за липса на същата.
С оглед изложеното подадената от М. У. К. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане. Не е налице основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на решение № 146 от 15.09.08г., постановено по в.гр.д. № 1317/07г. на Б. окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар