Определение №1082 от по гр. дело №842/842 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 1082
 
 
гр. София, 26.11..2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 842/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. Д. К. от с. Б., Б. област срещу въззивно решение № 733 от 08.04.09г., постановено по гр.д. № 664/08г. на Б. окръжен съд в уважителната му част.
С посоченото решение въззивният съд е отменил частично решение № 160 от 08.05.08г. по гр.д. № 750/07г. на Г. районен съд и вместо него е уважил предявения от К. Д. Ю., И. Д. М. и Г. Д. М. против М. Д. К. иск по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ като е признал за установено, че към момента на образуване на ТКЗС И. Х. Л. е бил собственик на нива с площ от 3,800 дка, находяща се в землището на с. Б., община Г., м. “М”.
П. проверка допустимостта на касационното производство Върховният касационен съд, ІІ г.о. констатира, че данъчната оценка на процесния имот е в размер на 79, 70 лв., а определената от ищците цена на иска е 125 лв.( ? от 500 лв.). От това следва, че ВКС е сезиран с касационна жалба срещу решение на въззивен съд по иск по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ с обжалваем интерес до 1000 лв., което според разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК не подлежи на касационен контрол, т.е. производството по такива спорове е двуинстанционно.
С оглед изложеното подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
О с т а в я без разглеждане касационна жалба на М. Д. К. от с. Б., Б. област срещу въззивно решение № 733 от 08.04.09г., постановено по гр.д. № 664/08г. на Б. окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на
ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателката.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар