Определение №321 от 21.9.2011 по гр. дело №888/888 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 321
гр. София, 21.09.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 888/11 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 94277 от 28.12.2010 г. на В. С. В. и П. С. К. – Р., чрез адвокат М. И. срещу въззивно решение от 20.10.2010 г., постановено по гр.д. № 2505/2007 г. на Софийски градски съд, II–а въззивен състав. С посоченото решение е оставено в сила решение от 05.01.2007 г., постановено по гр.д. № 10804/2004 г., поправено с решения от 01.06.2007 г. и от 17.12.2008 г., постановени по същото дело по предявения иск с правно основание чл. 108 ЗС.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК /изм. – ДВ бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г./ не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. В конкретния случай касационната жалба е подадена след 21.12.2010 г., поради което на основание § 25 от ПЗР на З. /ДВ бр. 100 от 21.12.2010 г./ приложима е разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в посочената й редакция. Размерът на цената на иска по исковете за собственост и други вещни права върху недвижим имот се определя от данъчната оценка, а когато такава не е представена по делото – от пазарната им цена. Съобразно приложеното удостоверение, данъчната оценка на процесния имот е 18615,70 лв., а съгласно чл. 55, ал. 1, б. „б” ГПК /отм./ (искът е предявен при действието на отменения ГПК), размерът на цената на иска е ? от данъчната оценка, а именно 4653,93 лв., какъвто е посочен от ищците с исковата молба. Ето защо се налага изводът, че подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

О с т а в я без разглеждане касационна жалба вх. № 94277 от 28.12.2010 г. на В. С. В. и П. С. К. – Р., срещу въззивно решение от 20.10.2010 г., постановено по гр.д. № 2505/2007 г. на Софийски градски съд, II–а въззивен състав.
П р е к р а т я в а производството по гр.д. № 888/2011 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар