Определение №331 от 19.10.2011 по гр. дело №1033/1033 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
гр. д. № 1033/2010 г. ВКС на РБ, ГК, І г. о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 331

София, 19.10.2011 година
Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание на 19 октомври две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА
изслуша докладваната от председателя Ж. Силдарева гр. д. № 1033/2010 г.

При извършено повторна проверка за редовността на касационната жалба подадена от И. К. Г. съдът констатира следното.
С определение № 337 от 08.2011 г., постановено по гр. д. № 1033/10 г., тричленен състав на ВКС, І г. о. е допуснал до касационна проверка обжалваното въззивно решение по гр. д. № 1872/2007 г. на СГС, като е указано на касаторката да внесе държавна такса в размер на 102.14 лв. в едноседмичен срок от получаване на съобщението за това. Указанието е съобщено на повереника й адв. В. Б. на 24.06.2011 г. С молба от 28.06.2011 г. повереникът е поискал да се даде ход на касационната жалба без да е внесена държавната такса, тъй като страната е освободена от това задължение.
След проверка на книжата по делото съдът констатира, че в съдебно заседание, проведено пред СГС по гр. д. № 3622/2003 г. на 15.11.2005 г., адв. Б. като пълномощник на Г. е поискал страната да бъде освободена от заплащане на разноски по делото. С разпореждане от 22.11.2005 г. съдът е уважил искането и е освободил страната от задължението за внасяне на разноски.
Няма искане и съответно разпореждане за освобождаване от задължението за внасяне на държавна такса.
При тези данни срокът за изпълнение указанието за внасяне на държавна такса по касационната жалба е изтекъл на 01.07.2011 г. В този срок не е внесена държавна такса, поради което касационната жалба е останала нередовна.
Това е основание да се отмени определението за оставяне производството по делото без движение. Касационната жалба като нередовна следва да се върне на страната, а образуваното производство да се прекрати.
Поради това, че касационната жалба, въз основа на която е образувано производството по делото няма да бъде разгледана, на основание чл. 287, ал. 4 ГПК няма да бъде разгледана и насрещната касационна жалба подадена от С. Н. Мирска-С..
По изложените съображения и на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК Върховният касационен съд, състав на І г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА определение от 18.10.2011 г.- за оставяне производството по делото без движение.
ВРЪЩА подадената И. К. Г. касационна жалба вх. № 3768 от 19.04.2010 г. срещу въззивно решение от 24.02.2010 г. по гр. д. № 1872/2007 г. на СГС като нередовна.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1033/2010 г. по описа на ВКС, І г. о.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest