Определение №699 от по ч.пр. дело №398/398 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 699
 
София, 30.06.2010 година
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 09.06.2010  две хиляди и десета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 411/2010  година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от „М”О. гр. В. против решение №574/03.12.2009. на П. окръжен съд,постановено по гр.д. №45/2009г. по описа на същия съд.
В изложението си,приложено към касационната жалба,касаторът заявява,че въззивният съд се е произнесъл по материалноправен и процесуалноправен въпрос,в противоречие с практиката на ВКС-основание за допускане на касационно обжалване по член 280 ал.1 т.1 от ГПК,както и са налице основанията по т.2 на член 280 ал.1 от ГПК и т.3 на член 280 ал.1 от ГПК. Навеждат се аргументи,че с постановеното решение е нарушена практиката на ВКС,съгласно т.4 от ТР №6/2006г. на ОСГК на ВКС,нарушена е практиката по отношение изискванията на член 6 от ЗВСНОНИ по ЗТСУ,ЗПИНМ и др.,допуснати са нарушения на материалния закон- ЗСПЗЗ и член 13 ал.5 от ППЗСПЗЗ. Наред с това касаторът твърди,че въззивният съд се е произнесъл по материалноправен въпрос,като е нарушил съдопроизводствените правила с нарушаването на разпоредбата на т.17 на ТР №1/2001г. на ОСГК на ВКС,като с изложението се цитират и прилагат посочените тълкувателни решения и други решения на ВКС,постановени по реда на отменения ГПК,както и решения на първоинстанционни и въззивни съдилища.
Ответникът по касационната жалба В. В. Ч.,в писмения си отговор,счита чене са налице основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение и моли същото да не се допуска.
Видно от изложеното от касатора по основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение,последният не е посочил по какъв материалноправен и процесуалноправен въпрос от значение за изхода по делото се е произнесъл въззивният съд. При това положение липсва формулиран правен въпрос,а съгласно Тълкувателно решение №1/2009г. по тълк.д. №1/2009г. на ОСГТК на ВКС-т.1-правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело,разрешен с обжалваното въззивно решение е този ,който е включен в предмета на делото и е обусловил правните изводи на съда. Касаторът е длъжен да изложи точна и ясна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по делото,като ВКС не е задължен да го изведе от изложението към касационната жалба,тъй като това би засилило твърде много служебното начало във вреда на ответната страна.
Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело,разрешен с обжалваното въззивно решение,както е в настоящия случай,само по себе си е достатъчно основания за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение,без да се обсъждат допълнителните основания за това. Видно от съдържанието на изложението на касатора,същото съдържа изцяло касационни оплаквания по смисъла на член 281 т.3 от ГПК,но не и основания за допускане на касационно обжалване,съгласно предвиденото в член 280 ал.1 от ГПК.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №574/03.12.2009г. на П. окръжен съд,постановено по гр.д. №45/2009г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *