Определение №72 от 16.2.2009 по ч.пр. дело №3/3 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№ 72
 
   гр. София 16.02.2009 год.
 
В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети февруари две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                 СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 3/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, ІІ гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 във връзка с чл. 274, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.
Образувано е по частната жалба на Б. С. И. от гр. В. против разпореждането от 31.10.2008 год. по гр. д. № 95/2008 год. на Варненския окръжен съд, с което е върната касационната му жалба против въззивното решение по делото.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното разпореждане с молба за отмяната му и делото се върне за продължаване процесуалните действия. Счита, че неправилността на обжалваното разпореждане е обусловена от неправилност на разпореждането, с което му е указано приподписване на касационната жалба от адвокат, тъй като изпълнението на това указание не зависи от него.
Ответниците не са взели становище по жалбата.
Върховният касационен съд, в настоящият си състав, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от страна, имаща право да обжалва разпореждането на въззивния съд, с което е върната касационната й жалба, поради което и настоящето производство е процесуално допустимо.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следните съображения:
Касационната жалба на настоящия жалбоподател против постановеното по делото въззивно решение е оставена неколкократно без движение, включително и след връщане на делото от касационния съд за проверка на редовността й, съгласно чл. 285 ГПК.казанията на съда за отстраняване на нередовностите в нея са в съответствие с разпоредбите на чл. 284, ал. 2 и ал. 3 ГПК, поради което и оплакването на жалбоподателя за невъзможност да изпълни указанието за приподписване на касационната жалба от адвокат е неоснователно. Предвиденото в чл. 284, ал. 2 ГПК правило е предпоставка за редовност на жалбата и по съществото си представлява гаранция за осигуряване на целта Върховният касационен съд да разглежда жалби, изготвени в съответствие с изискванията на процесуалния закон, както и гаранция за законосъобразното им решаване. Обратното би означавало произнасяне на касационната инстанция по трудно и неразбираемо представени оплаквания, каквито впрочем са и тези в настоящата частна жалба. Изразеното от настоящия жалбоподател всеобщо недоволство от осъществената спрямо него адвокатска защита по делото, от нормативната уредба и социалната обстановка са ирелевантни за предмета на настоящия спор, касаещ връщане на касационната му жалба против въззивното решение. Въпреки дадените възможности на жалбоподателя, включително и чрез продължаване срока за изпълнение на указанията, същият не ги е изпълнил – освен липсата на приподписване на жалбата от адвокат, не е приложено и изложение на основанията за допускане на касационното обжалване, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. За да бъде допуснато касационното обжалване на въззивното решение, законът предвижда изрично посочени в чл. 280, ал. 1 ГПК основания, наличието на които следва да се обосноват от касатора.казанията на въззивния съд в този смисъл не са изпълнени, както правилно е констатирано при извършената от него проверка по чл. 285 ГПК, поради което и в съответствие с чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК съдът е върнал касационната жалба. Обжалваното разпореждане е правилно и следва да се остави в сила, водим от което настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането с № 7* от 31.10.2008 год. по гр. д. № 95/2008 год. на Варненския окръжен съд, с което е върната подадената от Б. С. И. касационна жалба против въззивното решение по делото.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *