Определение №84 от 24.10.2018 по гр. дело №69/69 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 84

гр.София, 24 октомври 2018 г.

Върховният касационен съд и Върховният административен съд на Република България, петчленен състав, в закрито заседание на десети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
като изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гражданско дело № 69 А от 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК.
Образувано е по спор за подсъдност между Софийския районен съд и Административен съд- София- град за определяне на съда, компетентен да разгледа предявените от И. Н. Л. срещу Българска народна банка искове за заплащане на обезщетение в размер на 8 627,97 лв. – преки имуществени вреди от забавено плащане на гарантирани вземания, представляващи натрупаната лихва върху главницата от 196 000 лв. за периода 30.06.2014 г. – 04.12.2014 г. и обезщетение за сумата, представляваща курсовата разлика във валута, получена в резултат на повишаване на курса на валутата за периода за забавено плащане в размер на 13 185,54 щатски долара като са изложени твърдения, че вредите са резултат от неправомерното бездействие на БНБ да изпълни задължения, произтичащи от приложимо с директен ефект право на ЕС в областта на изплащане на гарантирани депозити по чл. 1, § 3, б. „i“ от Директива 94/19/ЕО на ЕП и Съвета от 30.05.1994 г.
Сезираният Административен съд – София град е прекратил образуваното пред него производство и е изпратил делото за разглеждане на Софийския районен съд. Изложил е съображения, че е сезиран с иск за реализиране на извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушаване правото на ЕС, с правна квалификация чл. 4, § 3 ДЕС, който не попада в обсега на ЗОДОВ, както и че административните съдилища са компетентни да разглеждат искове за присъждане на обезщетение за вреди, причинени на граждани и юридически лица, единствено и само в хипотезата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, като във всички останали случаи отговорността на държавата за вреди се реализира по общия исков ред. Прието е, че в случая няма отменен административен акт, от който да се претендират вредите, каквото е императивното изискване на чл. 204, ал. 1 АПК.
От своя страна Софийският районен съд е отказал да разгледа исковете и е повдигнал препирня за подсъдност. Мотивирал се е, че правоотношенията, възникващи между БНБ и останалите банки, при изпълнение на нормативно предоставената им компетентност, са властнически и в изпълнение на административна дейност. Приел е, че чл. 79, ал. 8 ЗКИ, съгласно който при упражняване на надзорните си функции БНБ отговаря за вреди, причинени само от умишлените действия на нейни органи, не изключва отговорността на държавата по чл.1, ал.1 ЗОДОВ, която отговорност е обективна и е за всички вреди, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица, причинени при или по повод изпълнение на административна дейност. Обобщил е, че исковете за обезщетяване за вреди от действия или бездействия при упражняване на надзор по отношение на кредитни институции са подсъдни на административните съдилища.
Настоящият петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, констатира следното:
С разпореждане от 27.11.2015 г. на председателите на ВАС и ВКС, е образувано т. д. № 2/2015 г. на ВКС – ОС на съдиите от ОСГТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС за приемане на общо тълкувателно постановление по въпросите:
1. Кой е компетентният съд, който следва да разгледа искова молба с правно основание чл. 4, § 3 ДЕС, с която се търси реализиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на ЕС и
2. Кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на искова претенция с правно основание чл. 4, § 3 ДЕС.
Производството по тълкувателното постановление е висящо. Поставените пред Общото събрание на съдиите от Гражданска и Търговска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС за тълкуване въпроси са идентични с тези, по които настоящият състав следва да даде отговор, за да определи компетентния по исковете съд, поради което настоящото производство следва да бъде спряно до приемане на тълкувателното постановление.
Воден от изложеното, настоящият петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България

О П Р Е Д Е Л И :

С п и р а производството по гр.д. № 69-А/2018 г. по описа на ВКС – смесен петчленен състав на ВКС и ВАС до приемане на съвместно тълкувателно постановление от ОС на съдиите от ОСГТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по т. д. № 2/2015 г. на ВКС и ВАС.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *