Определение № от 42940 по гр. дело №1948/1948 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

София, 24.07.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, съдия докладчик Емануела Балевска, като разгледа гр.д. № 1948/2016 г. по описа на ВКС, констатира следното:

Постъпила е частна жалба срещу Определение № 270 от 23.06.2016 год., постановено по гр.д. № 1948/2016 г. на ВКС, II г.о. от Ц. П. Е., Г. Т. Е. и Д. Т. Г., с която се сочи, че страната Т. Г. Е. – касатор по гр.д. № 1948/2016 г. на ВКС, II г.о. е починал на 28.01.2017 г., поради което и на основание закона следва да се приеме, че в частната жалба имплицитно се съдържа искане да бъдат конституирани като страна по делото наследниците му по закон, които представят удостоверение за наследници с изх. № 00023 от 31.01.2017 г. на [община].

При данните по делото и на основание чл. 227 ГПК искането е основателно, починалото, след постановяване на Определение № 270 от 23.06.2016 год. по гр.д. № 1948/2016 г. на ВКС, II г.о. лице – Т. Г. Е. следва да бъде заличено като страна, а на негово място се конституират наследниците му по закон – Ц. П. Е., Г. Т. Е. и Д. Т. Г., с оглед подадената от тях частна жалба срещу Определение № 270 от 23.06.2016 год. по гр.д. № 1948/2016 г. на ВКС, II г.о.

С оглед изложените съображения, съдия докладчикът по гр.д. № 1948/2016 г. по описа на ВКС, Второ гражданско отделение,

Р А З П О Р Е Д И:

ЗАЛИЧАВА като страна Т. Г. Е. – касатор по гр.д. № 1948/2016 г. на ВКС, II г.о., починал на 28.01.2017 г. и
КОНСТИТУИРА, на основание чл. 227 ГПК, като страни – законните му наследници Ц. П. Е. /съпруга/, Д. Т. Г. /дъщеря/ и Г. Т. Е. /син/.

СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.