Определение №103 от 42047 по ч.пр. дело №344/344 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 103

гр. София, 12.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10 февруари две хиляди и петнадесета година, в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илиана Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 344/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма], подадена от пълномощника адв. Надежда Г., срещу определение № 226 от 18.12.2014 г. по гр. д. № 6468/14г. на ВКС, 2 г.о., с което е оставена без разглеждане подадената от [фирма] молба за отмяна на решение № 4533 от 21.10.2013 г. по гр. д. № 3053/2013 г. на Районен съд – Варна.
Ответниците по частната жалба Н. Г. Ж., Р. П. Ж. и Ц. П. В. в подадения от пълномощника им адв. К. Т. писмен отговор молят определението да се остави в сила. Претендират разноските по делото.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, поради което е процесуално допустима.
За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС съобрази следното:
За да остави молбата за отмяна без разглеждане съставът на ВКС, 2 г.о. е приел, че същата е подадена след преклузивния тримесечен срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК. Молителят иска отмяна на влязло в сила решение на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК, като и за двете основания се позовава на нови обстоятелства, станали му известни на 04.03.2014 г. При това положение тримесечният срок за подаване на молбата по чл. 305, т. 1 и т. 2 ГПК изтича на 04.06.2014 г., а молбата за отмяна е подадена на 05.06.2014 г.
Частният жалбоподател излага съображения, че преклузивният срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК е спазен, тъй като молбата за отмяна е подадена във Варненския районен съд по лицензиран куриер [фирма] на 04.06.2014г. Към частната жалба прилага заверени копия от заявка за услуга на [фирма] [населено място], заявка услуга „обратни документи” на [фирма], разпечатка от проследяване на пратката и разпечатка от публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 З..
Частната жалба е основателна.
От приложените към частната жалба заверени копия от документи, които не са оспорени от ответниците в подадения писмен отговор, се установява, че молбата за отмяна е подадена чрез пощенския оператор [фирма] [населено място], на 04.06.2014г. и е получена в Районен съд [населено място] на 05.06.2014г. Съгласно чл. 62, ал. 2, изр. първо ГПК така подадената по куриер молба за отмяна не е просрочена.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, III г, о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 226 от 18.12.2014 г. по гр. д. № 6468/14г. на ВКС, 2 г.о., с което е оставена без разглеждане подадената от [фирма], молба за отмяна вх. № 14658 от 05.06.2014 г. на решение № 4533 от 21.10.2013 г. по гр. д. № 3053/2013 г. на Районен съд – Варна.
ВРЪЩА делото на ВКС, Второ гражданско отделение, за продължаване на съдопроизводствените действия.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.