Определение №113 от 43161 по ч.пр. дело №673/673 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 113
гр.София, 02.03.2018 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на втори март две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 673 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.
Постъпила е молба от [фирма] – [населено място] за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 338 от 28. 11. 2017 г. по т. д. № 60/2017 г. на Пловдивския апелативен съд, ТО, с което е потвърдено решение № 70 от 17. 02. 2015 г. по т. д. № 61/2013 г. на Смолянския окръжен съд за осъждане на [фирма] – [населено място] да заплати на [община] сумата 209 824, 48 лв., представляваща платени без основание и в противоречие с чл. 33, ал. 1 НВМОП /отм./ и чл. 43, ал. 2 ЗОП разходи за СМР по визирани протоколи или общо 174 853, 73 лв. без ДДС, заплатени по споразумение от 12. 08. 2008 г., и начислен и заплатен ДДС върху тази сума в размер на 34 970, 75 лв., с която сума ответникът неоснователно се е обогатил, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба – 20. 08. 2013 г. до окончателното й изплащане.
Срещу решението е подадена касационна жалба вх. № 368 от 16. 01. 2018 г. Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и с нея са представени изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК и документ за внесена такса.
Към молбата са приложени 3 бр. преводни нареждания на [фирма], от които се установява, че по сметката на Върховен касационен съд е преведена общата сума 209 824, 48 лв. Постъпването на посочената сума по сметката за обезпечения на ВКС е удостоверено от счетоводител на съда със служебни бележки от 13. 02. 2018 г.
При тези данни настоящият състав намира, че са налице предпоставките по чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение, поради което молбата следва да бъде уважена.
Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 338 от 28. 11. 2017 г., по т. д. № 60/2017 г. на Пловдивския апелативен съд, ТО.
Да се издаде препис от определението на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *