Определение №1318 от 41236 по гр. дело №939/939 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1318

С. 23.11.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 688/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Технически университет – С., Филиал П., подадена от пълномощника адв. Мария Т., срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, № 394 от 12.03.2012г. по в.гр.д. № 213/2012г., с което е потвърдено решението на Пловдивския районен съд, І гр. с-в, № 3991 от 11.11.2011г. по гр.д. № 9395/2011г., с което са уважени предявените от Х. Г. К. против Технически университет – С., Филиал П. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация Х. Г. К. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е уважил предявените от Х. Г. К. против Технически университет – С., Филиал П. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ по съображения, че основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ е приложимо само при придобито и упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 КСО, а не и при придобито право на пенсия по чл. 69 КСО. Приел е, че макар и да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и да го е упражнил преди сключването на трудов договор с ответника с Технически университет, към момента на прекратяване на трудовото правоотношение на 25.03.2011г. ищецът не е достигнал предвидената в чл. 68 КСО възраст.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване ответникът Технически университет – С., Филиал П. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК поради противоречие на въззивното решение на приложените към изложението съдебни решения по въпроса „приложима ли е разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ когато работникът /служителят/ е придобил и упражнил правото на пенсия по чл. 69 КСО, без да е налице възрастта по чл. 68 КСО”.
ВКС намира, че поставеният въпрос е от значение за решаването на делото, но не е налице твърдяното противоречие макар и в част от приложените решения да съществува противоречие по тълкуването на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, тъй като представените съдебни актове нямат отбелязване за влизане в сила, а само влезлите в сила решения и определения съставляват съдебна практика по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, т. 3.
Разкриването на точния смисъл на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ обаче е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, поради което следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 КТ по поставения от касатора въпрос „приложима ли е разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ когато работникът /служителят/ е придобил и упражнил правото на пенсия по чл. 69 КСО, без да е налице възрастта по чл. 68 КСО”.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 151,62 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 вр. чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, № 394 от 12.03.2012г. по в.гр.д. № 213/2012г.
Указва на Технически университет – С., Филиал П., в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 151,62 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар