Решение №980 от 41549 по гр. дело №3382/3382 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 980

С. 02.10.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 2818/2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. Н. Т. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. М. Р. К., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-г възз. с-в, № 8089 от 03.12.2012г. по в.гр.д. № 16659/2011г., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 40 с-в, от 18.07.2011г. по гр.д. № 5933/2006г., с което е отхвърлен предявеният от В. Н. Т. против Е. Б. Я. иск по чл. 28 ЗЗД за унищожаване на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 16.03.2005г., с който наследодателят на ищцата Т. Н. Т. е продал на ответника собственото си жилище, подробно описано в решението.
Ответникът Е. Б. Я. от [населено място] не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявения от В. Н. Т. против Е. Б. Я. иск по чл. 28 ЗЗД за унищожаване на договор за покупко-продажба на недвижим имот, с който наследодателят на ищцата Т. Н. Т. е продал на ответника собственото си жилище, въззивният съд е приел, че не са доказани неверни представи, които са от решаващо значение за сключването му. Умишлено въвеждане в заблуждение относно характера на сделката /според ищцата наследодателят й е смятал, че сключва договор за заем на парична сума за да си плати парното/ от ответника или от трето лице, не са предмет на производството. Събраните по делото доказателства не обосновават и извод за наличие на обективно, несъзнателно несъгласие в представата на наследодателя на ищцата като продавач, доколкото към деня на сделката – 16.03.2005г., последният не е могъл да разбира значението и последиците на покупко-продажбата. Иск за унищожаемост на сделката като сключена от дееспособно лице, което при сключването й не е могло да разбира и ръководи действията си, следва да се преценява във връзка с разпоредбата на чл. 31 ЗЗД. Съгласно ал. 2 на посочения текст обаче унищожението на такъв договор не може да се иска след смъртта на лицето, освен ако преди смъртта е било поискано поставянето му под запрещение, или ако доказателството за недееспособността произлиза от същия договор. В случая тези предпоставки не са налице и не това е основанието, заявено с предявения иск. По тези съображения съдът е отхвърлил иска.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК касаторът В. Н. Т. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по материалноправния въпрос „за правното значение на погрешните представи у страната при сключване на договора, когато те не са предизвикани нито от насрещната страна, нито от трети лица” поради противоречие на въззивното решение на решение № 396/28.10.2011г. по гр.д. № 472/2010г. ІV г.о. ВКС, което прилага. Приложеното решение е постановено по реда на чл. 290 ГПК за уеднаквяване на съдебната практика по поставения от касатора въпрос /за правното значение на погрешните представи у страната при сключване на договора, когато те не са предизвикани нито от насрещната страна, нито от трети лица/ в отговор на който е прието, че „волята на страната е опорочена винаги, когато при сключването на договора тя е имала погрешна представа за съдържанието на насрещните престации (предмета на договора), което е основание за неговото унищожаване. Волята бива опорочена по различен начин и с различни правни последици в зависимост от това кой е предизвикал невярната представа и кой е знаел за съществуването й. Волята е опорочена от измама, когато невярната представа е предизвикана умишлено от насрещната страна. Измама е налице и когато невярната представа е предизвикана умишлено от трето лице, но насрещната страна е знаела или не е могла да не знае за съществуването й (възползвала се е). Във всички останали случаи е налице грешка. Грешка е налице, когато насрещната страна или трето лице е предизвикало невярната представа без умисъл, при непредпазливост или дори неволно, както и когато страната сама е изпаднала в заблуждение, преценявайки погрешно фактите и обстоятелствата…Увреденото здраве на страната няма самостоятелно правно значение, но ограничената възможност да се преценяват фактите (без да се е стигнало до ограничена вменяемост или невменяемост), податливостта на внушение и други подобни душевни състояния може да улеснят възникването на невярна представа. Волята обаче е опорочена от съществуването на невярната представа, а не от обстоятелствата, които са я породили или улеснили.”
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по поставения от касатора процесуалноправен въпрос, който е от значение за решаването на делото, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с посоченото по-горе решение на ВКС.
На жалбоподателката следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 65 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 вр. чл. 2а, т. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-г възз. с-в, № 8089 от 03.12.2012г. по в.гр.д. № 16659/2011г.
Указва на В. Н. Т. от [населено място] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 65 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар