Определение №137 от 42461 по ч.пр. дело №1200/1200 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 137

С. 01.04.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 1200 по описа за 2016 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадена частна жалба от А. Д. Д. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат З. против въззивно определение № 325 от 27.05.2015г. по в.ч.гр.д. № 277 по описа за 2015г. на Пернишки окръжен съд, с което е отменено определение № 39 от 19.01.2015г. по гр.д. № 4928/2014г. на РС Перник в частта, с която делото е изпратено по компетентност на ОС Варна и вместо това е постановено друго, с което е изпратено на СГС, като е потвърдено в останалата му част за прекратяване на производството пред РС Перник. Счита същото за неправилно, постановено в нарушение на закона, поради което иска да бъде отменено, а въпросът разрешен по същество като се приеме, че искът е неоценям и компетентен да се произнесе по него е районния съд.
Като сочи всички основания за допустимост по чл.280 ал.1 от ГПК, касаторът желае да се допусне касационно обжалване по два въпроса: 1. Кой е компетентният съд да се произнесе по искане за заличаване или отмяна на заличаване на вписани обстоятелства в регистъра на особените залози?и 2. Прилагат ли се идентични норми от ГПК при заличаване на обстоятелства в имотния и/или Търговския регистър и по отношение на обстоятелствата, вписани в Централния регистър на особените залози? Позовава се на множество несъотносими определения : две са постановени по чл.274 ал.2 ГПК и не се ползват със задължителна сила, определения на СГС с № 20635 и № 8251 и определение № 825 на ОС Пловдив, не могат да бъдат съобразени поради липса на данни че са влезли в сила, определение № 2872 на СГС е досежно нищожност на клаузи от договори за банкови кредити, № 822 на АС Варна, относно недействителност на запис на заповед, № 109 на СОС за нищожност на извършени вписвания на ипотеки и № 270 на ВКС по чл.274 ал.3 ГПК досежно компетентния съд да се произнесе по искане за заличаване на ипотека.
Срещу така подадената частна касационна жалба е постъпил отговор от ответника [фирма] [населено място], чрез процесуалния представител, с което се оспорват нейната допустимост /поради несъотносимост на поставения въпрос, касаещ приложение на чл.29 от Закона за особените залози/ и неоснователност.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените доводи по допускането и данните по делото, намира следното :
Настоящата жалбоподателка е предявила иск с правно основание чл.135 ЗЗД срещу [фирма] [населено място] и Медицински център [фирма] [населено място] за обявяване за недействителни спрямо ищцата на действията на ответниците, с които са намалили обезпеченията по сключения между първия ответник и Банка Д. договор за заем, а именно: извършен отказ от ипотека върху апартамент в [населено място] [улица], обезпечаващ заем от 100 000 евро, извършен отказ от учреден първи по ред особен залог върху оборотни стоки със стойност 700 000лв. и извършен отказ от учреден първи по ред особен залог върху лек автомобил „Мерцедес”на стойност 45 000лв.
С определение № 39 от 19.01.2015г. по гр.д. № 4928/2014г., РС Перник е приел, че исковете са оценяеми, като материалният интерес възлиза на 945 000лв., с оглед на което е преценил, че родово компетентен да разгледа спора е Окръжния съд, а досежно местната подсъдност – ОС Варна, с оглед направеното възражение от ответника със седалище в [населено място] и факта, че другият ответник, независимо от собственото си седалище в [населено място], е изразил съгласие делото да се гледа в [населено място].
С процесното въззивно определение № 325 от 27.05.2015г. по в.ч.гр.д. № 277 по описа за 2015г., Пернишки окръжен съд е потвърдил определението на районния съд. Приел е, че цената на иска следва да се определи съгласно чл.104 т.4 ГПК и тъй като е над 25 000лв., компетентен да разгледа спора е окръжен съд. Във връзка със своевременно направеното възражение, е преценил, че местно компетентен следва да е Софийски градски съда, а не окръжен съд В., тъй като възражение за местна подсъдност е направено и от двамата ответници /които са със седалище съответно в [населено място] и в [населено място]/ и независимо, че единият се е съгласил делото да се гледа в [населено място], спорът следва да се разгледа от съда в [населено място] поради факта, че там са адресите на ищцата и на избрания процесуален представител от фирмата със седалище в [населено място].
При тези факти, по поставения от жалбоподателката въпрос не следва да се допуска касационно обжалване, защото не е свързан с решаващите мотиви на съда и не е от значение за изхода на спора /т.е. липсва надлежно общо основание за допустимост като предпоставка по чл.280 ал.1 ГПК, приложим съгласно препращането по чл.274 ал.3 ГПК/. Предявеният иск не е за заличаване или отмяна на заличаване на вписани обстоятелства в регистъра на особените залози /в каквато връзка е поставеният от частния жалбоподател въпрос/, а е за обявяване за недействителни спрямо ищцата на конкретно посочени действия на ответниците, който е с правно основание чл.135 ЗЗД. Този иск е оценяем и цената му се определя съгласно чл.104 т.4 ГПК.
Мотивиран от гореизложеното, Върховен касационен съд
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДОПУСКА до разглеждане по същество на частната жалба, подадена от А. Д. Д. от [населено място][жк]бл.46 ап.8 против въззивно определение № 325 от 27.05.2015г. по в.ч.гр.д. № 277 по описа за 2015г. на Пернишки окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
П. : ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *