Определение №1471 от 41261 по гр. дело №1841/1841 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1471

С. 18.12.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 11 декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 832/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. Г. А. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. В. Б., срещу въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, № 100 от 26.03.2012г. по в.гр.д. № 88/2012г., с което е отменено решение № 4264 от 24.11.2011г. по гр.д. № 371/2011г. на Районен съд [населено място] в частта, с която е предоставено упражняването на родителските права и задължения по отношение на роденото от брака дете Г. на бащата В. Г. А. и в частта относно режима на лични отношения и издръжката, и с въззивното решение упражняването на родителските права е предоставено на майката Мария Д. А., на бащата е определен режим на лични отношения с детето и същият е осъден да му заплаща 100 лв. месечна издръжка.,
Ответницата по касация Мария Д. А. от [населено място] не е изразила становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отмени първоинстанционното решение и да предостави упражняването на родителските права за детето Г., [дата на раждане] , на майката Мария Д., въззивният съд е приел, че базовите потребности на детето от дом, храна и облекло са осигурени от майката в новото й местоживеене в [населено място]. Действително към момента на постановяване на първоинстанционното решение майката е била безработна, но от представените пред въззивната инстанция доказателства се установява, че същата е започнала работа в [населено място]. Съдът е приел, че детето се е адаптирало и социализирало в новия си клас в ОУ „Д. Т.” в [населено място], като нормално общува с всички деца.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на ППВС № 1/74г., по въпроса кои обстоятелства следва да бъдат обсъдени при решаването на въпроса относно предоставяне упражняването на родителските права и преценени ли са интересите на детето в съответствие с посоченото постановление. Счита, че съдът не е обсъдил най-важните въпроси относно моралните качества на родителя, социалното обкръжение и битови условия, помощ на трети лица. Детето е поставено в съвсем нова и чужда среда, в друго населено място, ново училище и чужд дом. Не е изяснено доколко съжителството с новия приятел на майката е в интерес на детето, доколко този човек възприема Г., стабилна ли е тази връзка на майката и дали пребиваването й в неговото жилище в [населено място] би било продължително. К. счита, че въззивният съд е постановил решението без да изясни интереса на детето, който е основание за предоставяне на родителските права.
ВКС намира, че е налице посоченото от касатора основание за допускане на касационно обжалване поради противоречие на въззивното решение с ППВС № 1/74г. относно обстоятелствата, които имат правно значение за определяне на мерките относно децата.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 84,50 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 вр. чл. 1 и 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, № 100 от 26.03.2012г. по в.гр.д. № 88/2012г.
Указва на В. Г. А. от [населено място] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 84,50 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар