Определение №168 от 42941 по тър. дело №633/633 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 168
гр. София, 25.07.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на двадесет и втори май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева
ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова
Кристияна Генковска

при секретаря …………………………………….., след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 633 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] /н./, [населено място] срещу решение № 337/28.10.2016г. (поправено по реда на чл.248 ГПК с решение № 1/03.01.2017г.), постановено по в.т.д.№ 431/16г. от Пловдивския апелативен съд, с което е отменено решение № 130/19.04.2016г. по т.д.№ 312/15г. на Старозагорския окръжен съд и признато за установено по отношение на касатора, че публичните вземания в общ размер от 110762,06 лв. – главници и лихви, установени с Ревизионен акт № 16002414002460-091-001/06.07.2015г. на ТД на НАП – П., включени в списък на приети вземания на кредиторите на [фирма] /н./, като обезпечени със запор, наложен по реда на ДОПК, вписан в ЦРОЗ, са с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.1 ТЗ.
Касаторът, чрез пълномощника си адв.М., поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
Ответникът Национална агенция за приходите, [населено място] не взема становище по касационната жалба.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:
Касационната жалба е подадена е страна във въззивното производство срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК.
При извършена служебна проверка в Търговския регистър при Агенция по вписванията се установи, че с Решение № 75/14.03.2017г. по т.д.№ 216/14г. Старозагорският окръжен съд е прекратил производството по несъстоятелност на [фирма] и е постановил заличаване на търговеца от търговския регистър. Решението е влязло в сила на 23.03.2017г. и това обстоятелство е вписано на 12.05.2017г.
С постановеното заличаване от търговския регистър търговецът престава да бъде правосубектен и в процеса не настъпва приемство по смисъла на чл.227 ГПК, тъй като след прекратяването на производството по несъстоятелност и заличаването му като юридическо лице търговецът няма правоприемници.
По изложените съображения липсва надлежна правосубектна страна в касационното производство, поради което същото следва да се прекрати.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 633/17г. по описа на ВКС, І т.о.
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок с частна жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.