Определение №185 от 42544 по ч.пр. дело №4587/4587 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 185

гр. София, 23.06.2016 г.

Съдията – докладчик по ч. гр. д. № 4587/2015 г. по описа на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд Любка Богданова, при проверка на подадената от [фирма]- Х. Б. частна жалба вх. № 3850 от 11.04.2016 г. констатира следното:
Подадената частна жалба е срещу постановеното по настоящето производство определение № 574 от 19.10.2015 г. С него е оставена без разглеждане частна жалба вх. № 4805 от 23.04.2015 г. срещу определение № 165 от 19.03.2015 г., постановено по гр. д. № 921/2015 г. на Върховния касационен съд, с което е оставена без разглеждане жалба за бавност и производството по делото е прекратено.
С разпореждане от 26.04.2016 г. настоящият състав на ВКС е оставил без движение жалбата с указание в седмичен срок от връчване на съобщението частният жалбоподател да представи доказателства за внесена по сметката на съда държавна такса в размер на 15 лв., като изрично е посочил, че при неизпълнение частната жалба ще бъде върната. На 01.06.2016 г. съобщението е приложено към делото по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК, тъй като частният жалбоподател не е открит на адреса за призоваване. Срокът за изпълнение на дадените указния е изтекъл на 8.06.2016 г., като към настоящият момент няма данни констатираната нередовност да е била отстранена, поради което частната жалба следва да бъде върната.
Предвид изложените съображения съдията – докладчик
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА подадената от [фирма]- Х. Б. частна жалба вх. № 3850 от 11.04.2016 г.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.

Съдия – докладчик:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.