Определение №193 от 40863 по ч.пр. дело №2756/2756 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 193
София, 16 ноември 2011 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на четиринадесети ноември две хиляди и единадесета година, в състав:

председател: Евелина Стоянова ЧЛЕНОВЕ: Ружена Керанова
Капка Костова

при участие на прокурор Димитър Генчев,
изслуша докладваното от съдия Капка Костова
нчд № 2756/2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 43, т. 3 от НПК.
С разпореждане № 190 от 28 октомври 2011 година, постановено по нохд № 472/2011 година по описа на Провадийския районен съд, съдията-докладчик Д. М. се е отвел от разглеждане на делото, прекратил е производството пред този съд и е изпратил делото на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа, поради невъзможност този съд да образува състав.
Представителят на Върховната касационна прокуратура дава становище за основателност на искането и за възлагане на делото за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд.
Върховният касационен съд, като обсъди данните по делото и съобрази становището на прокурора, установи следното:
Искането за промяна на местната подсъдност на делото се основава на разпоредбата на чл. 43, т. 3 от НПК, според която ВКС може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато съдът, на който делото е подсъдно, не може да образува състав.
Производството е образувано пред Провадийския районен съд (за втори път, след отмяна на присъда на същия съд с решение № 288 от 28. 09. 2011 година на Варненския окръжен съд по внохд № 1041/2011 година и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда) по внесен от прокуратурата обвинителен акт срещу Б. Д. за престъпление по чл. 325, ал. 3 във вр. чл. 26 и чл. 28 от НК.
При първото разглеждане на делото докладчик по него е бил съдия Д. М., поради което и на основание чл. 31, ал. 1 във вр. чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „а” от НК, сега същият се е отвел от разглеждането му с посоченото по-горе разпореждане.
Поради трайно отсъствие на останалите съдии от Провадийския районен съд (командироване в РС – гр. Варна и отпуск за отглеждане на дете), компетентният съд не може да образува състав за разглеждане на делото.
При тези данни, ВКС намира искането за промяна на местната подсъдност за основателно – налице са предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК за изпращане на делото за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, а именно – Районен съд – Девня.
При изложените съображения, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нохд № 472/2011 година по описа на Районен съд – гр. Провадия, на Районен съд – гр. Девня за разглеждане.
ПРЕПИС от определението да се изпрати за сведение на председателя на Провадийския районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ilac hakkında