Определение №257 от 42515 по ч.пр. дело №475/475 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 257
[населено място], 25.05.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. N 475/2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от [фирма] – [населено място], за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 201 от 13.04.2016 г., с което е потвърдено определение № 302 от 28.12.2015 г. по т. д. № 1232/2015 г. на ВКС, Търговска колегия, в частта за разноските. В молбата се твърди, че в отговора на частната жалба срещу определението по т. д. № 1232/2015 г. е направено искане за присъждане на разноски, удостоверени в списък по чл.80 ГПК, по което съдът не се е произнесъл.
Препис от молбата е изпратен на насрещната страна [фирма], която не е изразила становище в предоставения срок за отговор.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на доводите в молбата и на доказателствата по делото, намира следното :
Молбата е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл.248, ал.1 ГПК и е допустима.
Производството по ч. т. д. № 474/2016 г. е образувано пред ВКС, Търговска колегия, по частна жалба на [фирма] срещу определение № 302 от 28.12.2015 г., постановено по т. д. № 1232/2015 г. от състав на ВКС, Търговска колегия, в частта, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на [фирма] срещу въззивно решение № 123 от 14.03.2014 г. по гр. д. № 862/2013 г. на Пловдивски окръжен съд в частта за осъждане на дружеството да заплати на [фирма] парични суми по 6 бр. фактури. В срока по чл.276, ал.1 ГПК ответникът по частната жалба [фирма] е депозирал писмен отговор, в който е изразил становище за неоснователност на жалбата и е поискал присъждане на разноски. С отговора са представени списък на разноските по чл.80 ГПК и договор за правна помощ и съдействие от 23.02.2016 г., в които е удостоверено, че дружеството е извършило разноски за производството по частната жалба в размер на 800 лв. – заплатено в брой адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговора.
С определение № 201 от 13.04.2016 г. настоящият състав на ВКС е потвърдил определението по т. д. № 1232/2015 г. в обжалваната с частната жалба на [фирма] част, но е пропуснал да се произнесе по искането на [фирма] за разноски, поради което молбата за допълване на определението по реда на чл.248 ГПК е основателна.
В зависимост от изхода на производството по частната жалба молителят [фирма] има право на разноски – чл.78, ал.3 ГПК. В договора за правна помощ е отразено, че дружеството е заплатило на процесуалния си представител по делото адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговор на частната жалба в размер на 800 лв. Според задължителните указания в т.1 от Тълкувателно решение № 6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС, вписването за направеното плащане в договора за правна помощ има характер на разписка и е достатъчно за доказване на извършените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на вписаната сума. При тези обстоятелства и предвид липсата на направено от насрещната страна възражение по чл.78, ал.5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение на молителя следва да се присъдят своевременно поисканите разноски в размера, в който са извършени – 800 лв.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 201 от 13.04.2016 г., постановено по ч. т. д. № 475/2016 г. от състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, в частта за разноските, като ОСЪЖДА [фирма] с ЕИК[ЕИК] – [населено място], обл. П., да заплати на [фирма] с ЕИК[ЕИК] – [населено място], [улица], ап.12, сумата 800 лв. /осемстотин лв./ – разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Решение №119 от 39876 по гр. дело №201/201 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

           Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                                № 119                София 04.03.2009 година                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА                                     Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest