Определение №304 от 41023 по ч.пр. дело №189/189 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
Ч.т.д.№189/11 на ВКС, ТК, 2-ро отд.

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 304

гр. София, 24.04.2012 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 20 април, през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
БОЯН БАЛЕВСКИ
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №189 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба от пълномощника на Б. П. БЪЛГАРИЯ АД-гр. София и Б. БЪЛГАРИЯ Е. срещу определение от 16.01.2012 г. по ч.гр.д.17018/11 на СГС, ГО, І-4 ти с-в, с което по реда на чл.419 ал.1 от ГПК е отменено разпореждането за незабавно изпълнение на СРС, 37 с-в по гр.д. № 51 195/10 г. на издадената в полза на Б. П. БЪЛГАРИЯ АД заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, молбата на молителя е оставена без уважение и е обезсилен издадения изпълнителен лист.
В частната жалба се навеждат оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното определение. Претендира се допускане до касация и отмяна на обжалваното определение.
Ответникът по частната жалба изразява становище за нейната недопустимост и евентуално неоснователност.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално недопустима – подадена е срещу неподлежащ на касационно обжалване съдебен акт извън кръга на посочените в чл. 274, ал. 3 ГПК.
Процесуалните разпоредби на т.1 и т.2 на чл.274 ал.3 ГПК очертават кръга на определенията, срещу които могат да се подават частни касационни жалби и то при наличие на предпоставките за допускане до касация по чл.280 ал.1 от ГПК, а именно: определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения преграждащи понатъшното развитие на делото и определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие. Определенията , с които въззивната инстанция се произнася по реда на чл.419 ал.1 от ГПК по частни жалби срещу разпореждането за допускане на незабавно изпълнение не попадат в нито една от горните две категории определения подлежащи на касационен контрол.
С оглед изложеното, съдът намира, че обжалваното с настоящата частна жалба определение е извън кръга на посочените в чл. 274, ал. 3, т. 1 и т.2 от ГПК определения, подлежащи на касационно обжалване, поради което и частната касационна жалба срещу него следва да се остави без разглеждане като недопустима.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба от пълномощника на Б. П. БЪЛГАРИЯ АД [населено място] и Б. БЪЛГАРИЯ Е. срещу определение от 16.01.2012 г. по ч.гр.д.17018/11 на СГС, ГО, І-4 ти с-в, с което по реда на чл.419 ал.1 от ГПК е отменено разпореждането за незабавно изпълнение на СРС, 37 с-в по гр.д. № 51 195/10г. на издадената в полза на Б. П. БЪЛГАРИЯ АД гр. заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, молбата на молителя е оставена без уважение и е обезсилен издадения изпълнителен лист.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *