Определение №304 от 41201 по гр. дело №633/633 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 304

С. 19.10.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в открито заседание на 16 октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 633/2012 година

Производството е образувано по молба на Н. В. К. от [населено място] за отмяна на влязлото в сила решение № 31 от 03.02.2012г. по в.гр.д. № 16/2012г. на Плевенския окръжен съд, ВО, І с-в, на основание чл. 303, ал. 1, т. 2 и 5 ГПК.
Ответницата К. Ж. Т. от [населено място] чрез процесуалния си представител адв. К. изразява становище за неоснователност на молбата за отмяна. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че молбата е процесуално недопустима поради следните съображения:
Молбата за отмяна не съдържа твърдения за нито едно от основанията по чл. 303, ал. 1 ГПК за отмяна на влезли в сила решения, а оплаквания и доводи за неправилност на решението. Молбата, именувана „възражение”, е била оставена без движение с определение № 1230 от 10.04.2012г. по гр.д. № 1138/2011г. на Плевенския районен съд с конкретни указания за отстраняване на нередовността, връчено на молителката на 10.05.2012г. Подадената от молителката молба от 11.05.2012г. отново не съдържа твърдения за наличието на някое от основанията по чл. 303, ал. 1 ГПК. Наведени са оплаквания за необоснованост на съдебния акт.
Предвид изложеното молбата за отмяна на основание чл. 303 ГПК на влязлото в сила решение на Плевенския окръжен съд, е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.
На ответницата по молбата за отмяна следва да се присъдят разноски по делото в размер на 495 лв., определени съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК предвид правната и фактическа сложност на делото, във вр. чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Водим от горното и на основание чл. 306, ал. 2, вр.чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Н. В. К. от [населено място] молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 2 и 5 ГПК на влязлото в сила решение № 31 от 03.02.2012г. по в.гр.д. № 16/2012г. на Плевенския окръжен съд, ВО, І с-в.
ОСЪЖДА Н. В. К. от [населено място] да заплати на К. Ж. Т. от [населено място] разноски по делото в размер на 495 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар