Определение №1072 от 41582 по гр. дело №3467/3467 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1072

С., 04.11.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 29 октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 3467/2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [община], приподписана от ст. юрисконсулт Ст. Х., срещу въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, № 503 от 13.02.2013г. по в.гр.д. № 9/2013г., с което е потвърдено решението на Благоевградския районен съд, № 8979 от 14.11.2012г. по гр.д. № 1374/2012г., с което са уважени предявените от П. М. К. против [община] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1- 3 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима. За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е уважил предявените от П. М. К. против [община] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1- 3 КТ по съображения, че не е взето решение от Общинския съвет за преструктуриране на отдел „Стопанска политика и евроинтеграция” в Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция”, поради което не може да се направи извод, че с взетото решение се съкращава заеманата от ищеца длъжност. При положение, че структурното звено, в което е работил ищецът, не съществува по новата структура на общинската администрация, а е налице ново такова с различно наименование и различен вид /дирекция/, би следвало да се конкретизира кои длъжности с кои предвидени в тях щатове се запазват /ако същите се прехвърлят в новото звено/ и кои се премахват. На доводите на общината, основани на практиката на ВКС /решение № 231/20.02.2004г. по гр.д. № 1267/2002г. ІІІ г.о. и решение № 654/01.11.2010г. по гр.д. № 1880/2009г. ІV г.о./ съдът е отговорил, че тези решения не обосновават твърденията на ответника, тъй като кметът е компетентен да изготви щатно разписание, но в изпълнение на актове на Общинския съвет.
К. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК поради противоречие с практиката на ВКС и значението му за точното прилагане на закона и за развитието на правото съответно на въпросите „разполага ли кметът на общината с правомощие да утвърждава длъжностното разписание на работещите в общинската администрация” и „следва ли в решението си по чл. 21, ал. 2, т. 1 З. общинският съвет да определя конкретно какви по вид длъжности се създават в администрацията и какъв да бъде техният брой”. Прилага решение № 231/20.02.2004г. по гр.д. № 1267/2002г. ІІІ г.о. ВКС, решение № 654/01.11.2010г. по гр.д. № 1880/2009г. ІV г.о. ВКС и решение № 284/21.07.2010г. по гр.д. № 378/2009г. ІV г.о. ВКС, с които е прието, че общинският съвет определя структурата на общинската администрация и взема решение за намаляване щатната численост в бюджетното учреждение, а кметът е компетентен да изготви щатното разписание в изпълнение на актовете на общинския съвет.
ВКС намира, че не е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, тъй като даденото разрешение от ВКС на поставените въпроси е съобразено от въззивния съд. Както бе посочено по-горе съдът е цитирал и възприел представената от касатора съдебна практика, но е приел, че в случая решението на Общинския съвет не обосновава извършеното в щатното разписание преструктуриране. Преценката на въззивния съд на конкретните обстоятелства е фактически въпрос.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Благоевградския окръжен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, № 503 от 13.02.2013г. по в.гр.д. № 9/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател: Членове:

Оценете статията

Вашият коментар