Определение №389 от 5.6.2012 по ч.пр. дело №132/132 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 389

София, 05.06.2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на тридесети първи май през две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ
като изслуша докладваното от съдията Е. Томов ч.гр. д. № 132 по описа за 2012год., взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по касационната частна жалба на Прокуратурата на РБ срещу определение от 13.11 2012г по гр.д № 11828/2010г на Софийски градски съд , с което е оставено без разглеждане нейно искане за изменение на решението в частта за разноските , поради констатацията ,че решението е необжалваемо и считано от обявяването му , молбата е постъпила след едномесечния срок по чл. 248 ал.1 ГПК
Прокуратурата поддържа оплакване за незаконосъобразност .Решението е подлежало на касационно обжалване по критерия на чл. 280 ал.2 ГПК и не е било съобщено , с оглед на което молбата се явява постъпила в законния срок.
Ответникът по жалбата В. Г. А. я оспорва като неоснователна .
Върховен касационен съд ІІІ г.о намира частната жалба за основателна .
При постановяване на въззивното решение ,а в последствие и с обжалваното определение неправилно е прието , че решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.Цената на предявения иск за обезщетение по чл. 2 т.1 ЗОДОВ е била 9500 лева , същият е бил частично уважен на първа инстанция ,като решението е било предмет на въззивно обжалване и от двете страни, т.е по целия спорен предмет .
Въззивното решение от 12.05.2011г не е било надлежно съобщено на ответната страна ,поради което постъпилата на 13.07.2011г молба на Прокуратурата за изменението му по чл. 248 ГПК не се явява просрочена и следва Софийски градски съд да я разгледа
По изложените съображения Върховният касационен съд , сътав на ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Отменява определение от 13.11 2012г по гр.д № 11828/2010г на Софийски градски съд
Връща делото на Софийски градски съд за разглеждане на молба вх.№66013 от 13.07.2011г на Прокуратурата на РБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар