Определение №474 от 42648 по ч.пр. дело №1551/1551 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 474
[населено място], 05.10.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. N 1551/2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

С частна жалба вх. № 8162/17.08.2016 г. [фирма] е обжалвало постановеното по настоящото дело определение № 389 от 28.07.2016 г., с което е оставена без разглеждане като недопустима частна жалба на дружеството срещу определение № 326 от 02.11.2015 г. по в. ч. гр. д. № 404/2015 г. на Великотърновски апелативен съд. Частната жалба е оставена без движение с разпореждане от 25.08.2016 г. с указания в едноседмичен срок от уведомяването жалбоподателят да внесе държавна такса в размер на 15 лв. по сметката на ВКС и да представи доказателства за внасяне на таксата, както и препис от жалбата за насрещната страна. Разпореждането е съобщено на жалбоподателя на 17.09.2016 г., от която дата е започнал да тече срокът за отстраняване на нередовностите на частната жалба.
На 28.09.2016 г. по делото е постъпила молба, изпратена по пощата в последния ден от едноседмичния срок за поправяне на частната жалба – 26.09.2016 г., с която дружеството – жалбоподател /чрез пълномощника си адв. Д. С./ е поискало да бъде продължен с 10 дни срокът за внасяне на държавна такса. Като причина за продължаване на срока е посочено „тъй като не сме в София и нямаме контакт с българска банка”.
Съгласно чл.63, ал.1 ГПК, законните и определените от съда срокове могат да бъдат продължавани от съда по молба на заинтересованата страна, подадена преди изтичането им, при наличие на уважителни причини. След преценка на причините, с които е обосновано искането на [фирма] за продължаване на срока за внасяне на държавна такса, съставът на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, намира, че същите не могат да бъдат квалифицирани като уважителни по смисъла на чл.63, ал.1 ГПК. Поради това искането за продължаване на срока следва да бъде оставено без уважение като неоснователно и тъй като до изтичане на определения от съда срок на 26.09.2016 г. жалбоподателят не е внесъл указаната в разпореждането от 25.08.2016 г. държавна такса, частната жалба следва да бъде върната.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на [фирма] за продължаване на срока за внасяне на държавна такса във връзка с подадената от дружеството частна жалба вх. № 8162/17.08.2016 г.

ВРЪЩА подадената от [фирма] частна жалба вх. № 8162/17.08.2016 г. срещу определение № 389 от 28.07.2016 г., постановено по ч. т. д. № 1551/2016 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването само в частта за връщане на частната жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №425 от 24.7.2009 по ч.пр. дело №448/448 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                               ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                           N 425                               София,  24.07.2009 година                                                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А Върховният касационен съд на

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest