Определение №478 от 42678 по ч.пр. дело №1930/1930 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 478
[населено място], 04.11.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1930 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма], представлявано от изп.директор М. Д. срещу определение № 2646/29.07.2016г. по ф.д. № 2093/2016г. на САС, ТО, с което е оставена без разглеждане подадената от частния жалбоподател жалба срещу решение № 215/26.01.2016г. по т.д. № 2005/15г. по описа на СГС,ТО, VI-13 с.
Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на обжалваното определение. Счита, че въззивното определение е постановено при необсъждане на приложени доказателства за подаване в срок по пощата на жалбата му срещу решение № 215/26.01.2016г. по т.д. № 2005/15г. по описа на СГС,ТО, VI-13 с.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени данните по делото и становището по частната жалба, приема следното:
Частната жалба е допустима – депозирана е от надлежна страна в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
По съществото на частната жалба ВКС намира следното:
Производството по т.д. № 2005/2015г. на СГС, TO, VI-13 с. е било образувано на осн. чл.25 ЗТР по жалба на [фирма] против отказ № 20140809140917/27.02.2015г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ . Изложени са били съображения за неправилност на отказа. Поискано е било обезсилване на отказа и да се задължи АВ да извърши исканото вписване.
С решение № 215/26.01.2016г. по т.д. № 2005/2015г. на СГС, TO, VI-13 с. е бил обезсилен отказ № 20140809140917/27.02.2015г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ по заявление вх. № 20140809140917/09.08.2014г.
Видно от прикрепен към корица на т.д. № 2005/2015г. на СГС, TO, VI-13 С. пощенски плик съобразно клеймото върху него на 15.02.2016г. частният жалбоподател е подал жалба вх. № 21579/17.02.2016г. / отразена1″ върху жалбата дата от регистратурата на СГС/ срещу решението на СГС.
С обжалваното в настоящето производство определение № 2646/29.07.2016г. по ф.д. № 2093/2016г. на САС, ТО въззивният съд е намерил, че жалбата се явява недопустима, тъй като с обжалваното решение на СГС е постигната търсената от жалбоподателя защита срещу отказа на АВ и от друга страна жалбата му е просрочена като подадена след седмодневния срок по чл.25, ал.4, изр.последно от ЗТР.
Настоящият състав на ВКС, ТК, I т.о. намира следното:
Основателни са доводите на частния жалбоподател, че се касае до подадена в срок жалба по чл.25, ал.4 ЗТР. Налице са писмени доказателства за изпращане на същата по пощата в предвидения от закона едноседмичен срок, считано от датата на връчване на съобщение за решението на СГС на жалбоподателя, а именно от 08.02.2016г. Липсата на отразяване от регистратурата на СГС на датата на пощенското клеймо върху самата въззивна жалба не опровергава установения факт за осъществено подаване на последната по пощата на дата 15.02.2016г.
ВКС счита, че за жалбоподателя е налице правен интерес да обжалва постановеното по реда на чл.25 ЗТР решение на СГС. Изхождайки от направените възражения по жалбата, въз основа на която е образувано производството пред СГС и петитума на същата /последният макар и недокрай прецизно формулиран/, а така също и с оглед предвиденото в чл.25, ал.5 ЗТР жалбоподателят има интерес да получи съдебно решение, с което се отменя отказът на длъжностното лице по регистрация и се дават задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. С крайния съдебен акт на СГС не се постига така търсената защита, поради което и жалбата срещу него се явява допустима.
Предвид гореизложеното частната жалба е основателна и обжалваното определение на САС следва да се отмени.
Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Търговската колегия, Първо отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение № 2646/29.07.2016г. по ф.д. № 2093/2016г. на САС, ТО и ВРЪЩА делото на САС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата срещу решение № 215/26.01.2016г. по т.д. № 2005/15г. по описа на СГС, TO, VI-13 с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.