Определение №533 от 42712 по търг. дело №1047/1047 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 533

София, 08.12.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на осми декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 2157 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.274,ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на П. К. М. срещу Определение № 308 от 18.08.2016г. по ч.т.д.№ 71/2016г. на ОС Кюстендил, с което е потвърдено определението от 20.06.2016г. на Съдията по вписванията към А., СВ при РС Кюстендил за отказ за вписване извършването на нотариално действие по заявление на П. К. М. вх.№ 2439/20.06.2016г. – прекратяване на договор за аренда на земеделски земи, вписан като акт 116,том І,вх.рег. 513 от 11.02.2013г.
Окръжният съд е констатирал, че е заявеното за вписване обстоятелство е прекратяването на договор за аренда на земеделски земи, поради частично неизпълнение на арендно плащане за повече от 3 месеца – чл. 28, ал.1 от ЗАЗ и че отказът на съдията по вписванията е основан на съображението, че в случая е налице материалноправен спор, подлежащ на решаване по реда на исковото производство, а в охранителното производство не могат да се изследват спорни обстоятелство. Изложил е правни съображения, че макар в съдебната практика да се приема, че при заявено искане за вписване, съдията по вписванията извършва преценка на местната компетентност, налице ли е подлежащо на вписване обстоятелство, дали е възникнало валидно, фактът, че производството е едностранно и охранително, не изключва констатацията относно настъпването или ненастъпването на фактите, съобразно изискванията на закона. Приел е, че представеният документ, отправен до насрещната страна представлява едностранно волеизявление за прекратяване на договора за аренда; в него липсва даден срок за изпълнение на задълженията на арендатора, поради което не би могъл да се възприеме като покана с посочване на последиците от неизпълнението на задължението за плащане и даване на подходящ срок за такова изпълнение. Мотивирано е, че дори да има неизпълнение, заявителят, който поддържа, че е изправна страна, е имал задължението да даде подходящ срок договорът да бъде изпълнен, с предупреждение, че ако това не бъде сторено след изтичане на срока, ще счита договора за развален; отразено е, че не се твърдят хипотезите на чл.87,ал.2 ЗЗД. С това е обоснована недоказаността на валидно извършено извънсъдебно разваляне на договора, от което е изведено, че не са налице предпоставките за извършване на исканото вписване. Като допълнителен аргумент /с позоваване на определението по ч.т.д.№ 316/2012 год. на ВКС-ТК, І т.о./ е посочен, че нормата на чл.27 ал.1 ЗАЗ е императивна, а разпоредбата на чл.27,ал.1,т.4 ЗА е единствено приложима в хипотезата на безсрочните договори, докато в настоящия случай договорът за аренда, прекратяването на който е било заявено за вписване, е сключен за срок от 7 години, поради което и способът по чл.27 ал.1 т.4 ЗАЗ – с едностранно предизвестие за прекратяването му, е неприложим по отношение на него.
С частната касационна жалба се иска отмяната на определението като неправилно и уважаване на искането за вписване. В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се иска допускане на обжалването по въпросите развалянето на договора за аренда поради неизпълнение на арендатора, подлежи ли на вписване; има ли право съдията по вписванията да преценява правните последици на изпратената от арендодателя и надлежно получена от арендатора покана за прекратяването на договора.
За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:
Въпросите, посочени в изложението са предмет на т.1 от ТР № 2/2015г. на ОСГТК на ВКС- Приложимо ли е и при какви предпоставки вписването, на основание чл. 27, ал.2 ЗАЗ, на прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години, поради едностранното му извънсъдебно разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от 3 месеца съгласно чл. 28, ал.1, във връзка с чл.27,ал.1,т.2 от Закона за арендата в земеделието“.
Това налага преди да се произнесе по искането на касатора за допускане на обжалването, съставът на ВКС да спре производството по делото.

Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Спира производството по ч.т.д.№ 2157/2016г. до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 2/2015г. на ОСГТК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар