Определение №646 от 41102 по ч.пр. дело №267/267 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
Ч.т.д.№ 267/12 на ВКС, ТК, 2-ро отд.
2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 646

гр. София, 12.07.2012 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 10 юли през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
БОЯН БАЛЕВСКИ
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело № 267 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по частна касационна жалба от процесуалния пълномощник на [фирма]-гр. София срещу Определение от 10.02.2012 г. постановено по ч.гр .д. №17010/11 г. по описа на СГС,с което е оставена без уважение частната жалба на същия жалбоподател срещу разпореждане от 19.10.2011г. на СРС по ч.гр.д. № 42036/2011 за отказ от издаване на заповед по чл.410 от ГПК срещу [фирма] за сумите от 5 664,44 лева–цена по договор за търговска продажба и 4 701,21 лева-лихва-обезщетение за забава.
Ответникът по жалбата изразява становище за нейната неоснователност.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като провери данните по делото, констатира, че подадената частна касационна жалба е недопустима. Същата е постъпила в СГС на 24.02.2011г. , т.е. след изменението на чл. 280 ал.2 от ГПК / ЗИДГПК-ДВ бр. 100 от 2010 г.-в сила от 21.12.2010 г, съгласно параграф 26 от ПЗР /, с което се въвежда принципна необжалваемост по реда на касационното обжалване на въззивни решения по търговски дела с цена на иска до 10 000 лева, както и на съответните определения- чл.274 ал.4 от ГПК във вр. с чл.280 ал.2 ГПК. Доколкото обжалваното определение попада в тази категория, частната касационната жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане.
С оглед изложеното Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба от процесуалния пълномощник на [фирма]-гр. София срещу Определение от 10.02.2012 г. постановено по ч.гр .д. №17010/11 г. по описа на СГС.
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар