Определение №67 от 42831 по търг. дело №1130/1130 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 67
[населено място], 06.04.2017г.
Днес, 05.04.2017г., съдия Кристияна Генковска като докладчик по т.д. № 1130/2016 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, Първо отделение, констатира следното:
Производството по т.д. № 1130/2016 г. на ВКС, I т.о. е приключило с определение № 164/20.03.2017 г. по същото дело, с което не е било допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 2208/13.11.2015г. по т.д. № 403/2013 г. на САС, ТО, 6-ти състав в обжалваната част.
Срещу определението по чл.288 ГПК е подадена частна жалба вх. № 3411/27.03.2017г. с искане друг тричленен състав на ВКС да прогласи нищожността на обжалваното определение, евент. да бъде обезсилено същото като недопустимо и да се изпрати делото на друг тричленен състав на ВКС, за да се произнесе по касационната жалба на [фирма] срещу въззивно решение № 2208/13.11.2015 г. по т.д. № 403/2013 г. на САС, ТО, 6-ти състав в обжалваната част.
На осн. чл.296, т.3 ГПК недопуснатото до касационно обжалване въззивно решение влиза в сила от момента на постановяване на определението по чл.288 ГПК. Следователно последното има окончателен характер и не подлежи на обжалване. То не попада сред предвидените по чл.274, ал.2, изр.2 вр. ал.1, т.1 и т.2 ГПК хипотези, тъй като не представлява определение, с което се прегражда по-нататъшното развитие на делото нито изрично предвиден в закона акт, който подлежи на обжалване.
Частната жалба като недопустима подлежи на връщане.
Водим от горното, съдията-докладчик
Р А З П О Р Е Д И:
ВРЪЩА ОБРАТНО частна жалба вх. № 3411/27.03.2017г. срещу определение № 164/20.03.2017 г. по т.д. №1130/2016 г. на ВКС, I т.о.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на ВКС.
СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.