Определение №675 от 41205 по търг. дело №1115/1115 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
N.675
С…23,10,2012 година

Върховният касационен съд на Р. България, Търговска колегия, I т.о., в закрито заседание на 1 октомври две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
Никола Хитров
Елеонора Чаначева
Емил Марков

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от председателя /съдията/ Никола Хитров
т. дело .N1115/2011 год.

Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Т. О.-В. против решение .N 35/15.03.2011 г. по гр.д. .N 19/2011 г. на Видински ОС, с което се потвърждава решение .N44/29.10.1О г. и решение от 29.11.2010 г. по гр.д. N777/10 г. на Видински РС, с първото от които касаторът е осъден да заплати на Б. СК Е.-В. сумите 20 400 лв. неизплатени СМР по процесните две фактури ведно със законната лихва, 3 475.35 лв. обезщетение за забава и разноски.
В изложението по чл.284,ал.З,т.1 ГПК се твърди, че по
въпросът досежно предпоставките-критериите за уважаване на исковете по чл.79,ал.1 ЗЗД и правилото на чл.20а ЗЗД, че договорите имат силата на закон за страните, съдът по абсолютно идентичен казус се бил произнесъл в противоречие с Р 1243/7.07.97 по гр.д.
1288/96 г. на V г.о. Затова било налице основание по чл.280,ал.1,т.2
ГПК.
BKC-I т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
Така формулираният въпрос е теоретичен с еднозначен отговор в теорията и практиката. Липсата или наличието на конкретен фактически състав, е въпрос по основателността на иска, съобразно фактическите обстоятелства установени по делото, т.е. е фактически
2

въпрос, който се преценява от съда според всички факти по делото и доказването им. Конкретната преценка на въззивният съд за липсата или наличието на такива данни, би подлежала на проверка за правилност на решението по реда на чл.281,т.З ГIЖ, но не може да обоснове приложно поле по смисъла на чл.280,ал.1 ГПК.
В случая не са налице „абсолютно идентични казуси“ и
противоречивото им решаване. За да има противоречиви разрешения по същия въпрос, трябва да се отчита, че решенията са постановени по различни дела, което означава, че различни факти са правно релевантни и различни факти са доказани.Представеното решение на BKC-V г.о. касае родово определени вещи и съдържа констатации кога възникват правните последици по чл.79,ал.l ЗЗД от неизпълнение. А дали са налице необходимите предпоставки, това е въпрос на фактите по делото и доказването им.
Арбитражната практика и левлезлите в сила съдебни решения не се вкючват в съдебната практика по смисъла на чл.280,ал.l ГIЖ.
По изложените съображения, касационната жалба не попада в приложното поле на чл.280,ал.l,т.2 ГIЖ и затова не следва да се допуска до разглеждане по същество.
Водим от горното, BKC-I т.о.

ОПРЕДЕЛИ:

Не допуска касационно обжалване на решение
№ 35/15.03.2011 г. по гр.д. № 19/2011 г. на Видински ОС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

(

Оценете статията

Вашият коментар