Определение №686 от 40893 по ч.пр. дело №663/663 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 686

С., 16.12.2011година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 5 декември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 663/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Постъпила е частна касационна жалба от К. С. Т. от [населено място] против определение № 530 от 22.03.2011г., постановено по в.ч.гр.д. № 859/2011г. на Софийски апелативен съд, ГК, ІІ с-в, с което е оставено в сила определението на Софийски градски съд, ТО, 6-4 с-в, от 10.12.2010г. по т.д. № 2131/2008г., с което е прекратено производството по делото.
С разпореждане от 18.04.2011г. въззивният съд е оставил частната жалба без движение за представяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, за приподписване на частната жалба от адвокат и представяне на адвокатско пълномощно, в едноседмичен срок от съобщението, като е указано, че при неизпълнение жалбата ще бъде върната.
Разпореждането за оставяне на частната жалба без движение е съобщено на частния жалбоподател на 29.07.2011г. Нередовността не е отстранена.
Предвид изложеното и на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК частната жалба следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на К. С. Т. от [населено място] против определение № 530 от 22.03.2011г., постановено по в.ч.гр.д. № 859/2011г. на Софийски апелативен съд, ГК, ІІ с-в.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар