Определение №90 от 42436 по ч.пр. дело №724/724 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 90

С. 07.03.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав :

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 724 по описа за 2016 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 изр.2 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадена частна жалба от С. К. Л. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат С. против определение № 1195 от 28.10.2015г. по гр.д.№ 4691/2015г. на Върховен касационен съд, с което е оставена без разглеждане касационната му жалба с вх. № 2294 от 16.07.2015г. срещу въззивно решение № 2690 от 18.06.2015г. по в.гр.д.№ 268/2015г. на Окръжен съд Благоевград. Счита постановения акт за неправилен, поради което желае да бъде отменен, а делото върнато за произнасяне по подадената касационна жалба.
Срещу така подадената частна е жалба не е постъпил отговор от противната страна.
Върховният касационен съд,състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените в частната жалба доводи и данните по делото, намира следното :
Частната жалба като подадена от лице, което има правен интерес от обжалване и в срок – е допустима. Спазена е необходимата писмена форма и отговаря на формалните изисквания на чл.275 ал.2 ,във вр.с чл.260-261 от ГПК, поради което е и редовна. Разгледана по същество обаче е неоснователна по следните съображения:
П. състав на ВКС е оставил без разглеждане подадената касационна жалба поради недопустимост. Позовал се е на нормите на чл.280 ал.2 ГПК /изм.ДВ бр.50 от 3.07.2015г., в сила от 7.07.2015./, съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела по молби за промяна на име по чл.19 ал.1 от Закона за гражданската регистрация /каквато е настоящата/ и на §14 от ПЗР на ЗИД на ГПК, съгласно която по досегашния ред се разглеждат само подадените преди влизане в сила на изменението /т.е. преди 7.07.2015г./ жалби, а настоящата е подадена след това /на 16.07.2015г./
Настоящият съдебен състав намира обжалвания акт за правилен.
Касае се за законодателно решение, след влизане в сила на което, съдът е длъжен да изпълнява. В този смисъл изложеният в жалбата довод, че въззивното решение е постановено на 11.06.2015г., съобщението за същото е получено от страната на 23.06.2015г. и тъй като срокът за касационно обжалване е следвало да изтече на 23.07.2015г. на жалбоподателят това право, само за няколко дни, реално е отнето, е ирелевантен. Горепосочената норма на §14 от ПЗР на ЗИД на ГПК за действието на изменението е ясна и недвусмислена. Съгласно нея – подадените след 7.07.2015г. касационни жалби срещу въззивния решения по чл.19 ал.1 от Закона за гражданската регистрация са процесуални недопустими и следва да бъдат оставени без разглеждане.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
П. определение № 1195 от 28.10.2015г. по гр.д.№ 4691/2015г. на Върховен касационен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
П. :
ЧЛЕНОВЕ :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest