Определение №964 от 6.7.2012 по гр. дело №99/99 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 964

С. , 6.07.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти юли…………….……………………………
две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: С. ЧАНАЧЕВ
Е. ТОМОВ
при секретаря………………………………..….………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….……………………………………………… изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………………
гр.дело N 99/2012 година.
Производство по чл.288 ГПК.
Б. Т. Д. от С., чрез пълномощника си адв. Й. Н. от АК-С., е подал касационна жалба срещу решение № 544 от 17.11.2009 година по гр.д. N 844/2009 година на Пазарджишкия окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 173 от 22.06.2009 г. по гр.д. № 188/2009 г. на Пещерския районен съд. С него е обявен за окончателен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описан в решението, сключен на 15.10.2002 г. между касатора Б. Т. Д. от С. и Е. П. Зарева от [населено място], с продажна цена 500 лева, платима в двуседмичен срок от влизане на съдебното решение в сила. Развити са съображения за неправилност на решението поради допуснати нарушения на материалния закон и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл.281, т.3 ГПК.
В хода на касационното производство Б. Т. Д. от С. е починал, видно от препис-извлечение от смъртен акт от 31.03.2010 г. на район Т., С.. С молба вх. № 6315 от 05.07.2010 г. на наследницата му Б. О. Т., подадена чрез пълномощника й Н. С. К., същата е оттеглила касационната жалба и по отношение на нея производството е прекратено в съответствие с наследствените й права. То е продължило в лицето на останалите двама правоприемници на първоначалния касатор – внуците му Я. О. Т. и Волен О. Т., които изрично са встъпили в процеса и са заявили, че поддържат жалбата.
Ответницата Е. П. Зарева от [населено място], чрез пълномощника си адв. Ив. Ц. от АК-П., оспорва наличието на основания за допускане на обжалването, както и касационната жалба по съществото й. Претендира разноски.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт. По допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, поради следното:
В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК не са формулирани въпроси, които да бъдат обсъдени в контекста на допълнителните основания по чл.280, ал.1 ГПК. Доколкото в него е посочено, че „с обжалваното решение Пазарджишкият окръжен съд, Трети въззивен състав по своя инициатива е обявил сключения на 15.10.2002 г. предварителен договор за окончателен, като е внесъл служебно промяна в предмета на предварителния договор”, както и че по спорния предмет са постановени две противоречиви решения в рамките на едно и също производство, оплакванията са за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Т.е. изложени са съображения за неправилност на решението поради процесуалната му незаконосъобразност – основание за касационно обжалване по чл.291, ал.1, т.3 ГПК, като са приповторени доводите от касационната жалба. За да се достигне до обсъждане по съществото на правния спор, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на касационното обжалване. В изложението няма и доводи по основателността на искането за допускане на обжалването, нито са посочени в цифров или словесен вид допълнителните основания, на които се базира жалбата.
Върховният касационен съд е имал повод да посочи, че липсата на правен въпрос във връзка с основанията по чл.280, ал.1 ГПК има за последица недопускането на касационно обжалване. Нещо повече – изложението трябва да съдържа обосновка в коя част съществените мотиви на въззивния съд, свързани с поставения въпрос, се отклоняват от разрешенията, дадени в задължителна практика на ВКС или къде касаторът съзира противоречива практика на съдилища – виж ТР № 1/19.02.2010 г. по т.д. № 1/2009 г. на О.. В случая липсва както правен въпрос, така и обосновка относно наличието на някое допълнително основание по чл.280, ал.1 ГПК, което препятства възможността за допускане на касационното обжалване.
Съдът следва да присъди на ответницата разноските за касационното производство, които според представения договор за правна защита и съдействие възлизат на 84 лева.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 544 от 17.11.2009 година по гр.д. N 844/2009 година на Пазарджишкия окръжен съд.
ОСЪЖДА Я. О. Т. и Волен О. Т., двамата от С., ДА ЗАПЛАТЯТ на Е. П. Зарева от [населено място] сумата 84 лева /осемдесет и четири лева/, съставляваща адвокатско възнаграждение за касационното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар