Решение №974 от 10.7.2012 по гр. дело №74/74 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 974

С. ,10.07.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на девети юли…………………………………………..
две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: С. ЧАНАЧЕВ
Е. ТОМОВ
при секретаря………………………………..….……………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….…………………………………………..изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА……………………….
гр.дело N 74/2012 година.
Производство по чл.288 ГПК.
Постъпила е касационна жалба от [община] срещу решение № 1309 от 11.10.2011 година по гр.д. N 1613/2011 година на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено решение от 12.04.2011 година по гр.д. № 14244/2009 година на Пловдивския районен съд. С него е признато за установено по отношение на [община], че Ж. В. И., по мъж Т. В., [дата на раждане] и починала на 31.05.1939 г. в [населено място], оставила за единствен наследник Е. Т. Ш., и А. В. И., род. на 26.09.1906 г. и починал на 08.04.1990 г. в [населено място], оставил за наследници И. А. П. и С. А. Г., имат общ произход, а именно родени са от едни и същи родители, а именно: В. И. Л. и И. /И./ А. В. със Злата /З./ В. И., по мъж Ц. /Г. Ц./, родена около 1894-1896 г.в [населено място] и починала около 1921-23 г. в [населено място], последната майка на В. Г. Ц., род. на 20.12.1914 г. в [населено място] и починал на 23.06.2008 г. в [населено място], КАТО ЗАДЪЛЖАВА [община] да състави акт за раждане и акт за смърт на Злата /З./ В. И., по мъж Ц. /Г. Ц./, родена около 1894-1896 г.в [населено място] и починала около 1921-23 г. в [населено място], както и да издаде удостоверение за наследници на Злата /З./ В. И., по мъж Ц. /Г. Ц./ – искове с правни основания чл.542 ГПК. Доводите са за недопустимост и неправилност на решението – касационни основания за отмяна по чл.281, т.2 и 3 ГПК.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК, подадена е от легитимирана страна и е процесуално допустима. По допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че са налице предвидените в закона предпоставки, поради следното:
В изложението на [община] е застъпено становището, че касационно обжалване следва да се допусне на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК поради липсата на съдебна практика по въпроса възможно ли е съставяне на акт за раждане, респ. акт за смърт, без наличие на минималните задължителни данни, изискуеми по ЗГР – дата на раждане, дата на смърт, място на настъпване на събитието и пр.
Върховният касационен съд намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение изцяло без да се поставят на обсъждане и преценка изложените от касатора основания за допускане на касационния контрол по чл.280, ал.1, т.3 ГПК. В тази насока се съобразява с приетото в т.1 на ТР № 1/10 г. по т.д. № 1/09 г. на ОСГТК разрешение, според което при съществуваща вероятност обжалваното решение да е процесуално недопустимо, Върховният касационен съд следва да се произнесе с решение по същество на подадената касационна жалба и това е негово служебно задължение, дори и основанието да не е посочено от касатора.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1309 от 11.10.2011 година по гр.д. N 1613/2011 година на Пловдивския окръжен съд.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в съдебно заседание на 08.11.2012 г. с призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар