Определение №973 от 40456 по гр. дело №549/549 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 973
София 05.10.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.а
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.а
дело № 560/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. И. П. от гр. София, подадена от пълномощника му адв. Г. М., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ІV Д с-в, № 259 от 15.10.2009г. по в.гр.д. № 5184/2009., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 43 с-в, от 26.01.2009г. по гр.д. № 8752/2007г., с което е отхвърлен иск по чл. 232, ал. 2 ЗЗД на В. П. срещу Д. Г. Г..
Ответникът по касация Д. Г. Г. от гр. София в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд взе предвид следното:
За да отхвърли претенцията въззивният съд е приел, че не е предявен иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на задължението на наемателя да заплаща консумативите за наетото жилище, а иск за реално изпълнение на задължението за заплащане на разноските за ползване на вещта. Приел е за установено сключването на безсрочен договор за наем, както и обстоятелството, че за периода на действие на договора наемателят не е заплащал разходите за топлоенергия и вода. Задълженията към доставчиците са били заплатени от наемодателя и брат му –съсобственик с ищеца на имота до 2006г. От правна страна съдът е приел, че наемателят е бил длъжен лично да заплаща на съответния доставчик на комунални и битови услуги дължимите консумативни разноски за жилището. Не е съществувала уговорка между страните наемателят да заплаща тези разноски направо на наемодателя. С посочените плащания е погасено вземането на ищеца за реално изпълнение към ответника. Консумативните разноски за ползването на наетия апартамент вече са платени и тъй като не е предявен иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на това задължение на наемателя, съдът е приел искът за неоснователен.
Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките по т. 1-3 на същата разпоредба за всеки отделен случай.
Касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК по процесуалноправния въпрос за правната квалификация на заявената претенция, който според него е решен в противоречие със съдебна практика и същевременно е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Прилага съдебни решения.
Върховният касационен съд намира, че е налице критерият за селекция на касационните жалби по чл. 280, ал. 1, т 3 ГПК по поставения от касатора въпрос, който е от значение за решаването на конкретния спор, тъй като е обусловил решаващия извод на съда, че претендираната сума не може да се присъди на заявеното основание – чл. 232, ал. 2 ЗЗД, а друг иск не е предявен. ВКС намира, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона и произнасянето по спора ще допринесе за уеднаквяване на съдебната практика по този вид дела.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд. На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 140 лв. по сметка на ВКС.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение Софийски градски съд, ІV Д с-в, № 259 от 15.10.2009г. по в.гр.д. № 5184/2009.
Указва на В. И. П. от гр. София в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 140 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар