Разпореждане № от 40640 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 07.04.2011 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на осъдения М. В. А. с вх.№ 5562/2011г., намерих за установено следното:

От изложеното в съобразителната част на подадената молба може да бъде направен извод, че молителят прави искане за въобновяване на наказателното производство по внохд № 79/2010г. по описа на Софийския апелативен съд, по което с решение № 91 от 03.05.2010г. е изменена първоинстанционната присъда № 210 от 08.10.2009г., постановена по нохд № 381/2008г. по описа на Благоевградския окръжен съд.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането за възобновяване на основание чл.422, ал.1, т.5 НПК в шестмесечен срок от влизането в сила на съответния акт. Видно от данните по преписката, искането на М. В. А. е подадено след изтичане на законоустановения шестмесечен срок, за което осъденият вече е бил уведомен с писмо на Върховния касационен съд, ІІІ н.о. от 03.01.2011г. по нд № 778/2010г.
Ето защо искането на осъденото лице е процесуално недопустимо и предпоставя отказ за образуване на производство за възобновяване пред Върховния касационен съд поради наличие на процесуални пречки.

Водим от горното и на посочените основания

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на внохд № 79/2010г. по описа на Софийския апелативен съд.
Делото с молбата да се върнат на ОС – Благоевград.
Да се уведоми молителят М. В. А..

З..-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.И./

/ММ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.