Разпореждане № от 40784 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.София, 30.08.2011 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах искането на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 1122/2011г. по описа на Районен съд – Никопол, постъпило във Върховния касационен съд с вх.№12519/2011г.,

установих:

Постъпилото искане е на основание чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на посоченото по – горе дело с осъден А. К. Д.. Изискването за адрес на осъдения се явява основна процесуална предпоставка за допустимост на искането, тъй като предопределя редовността и възможността за извършване на останалите процесуални действия, свързани с връчване на книжата, както и останалата процесуална дейност свързана с помощта на защитник, в производството по възобновяване. Това изискване е императивно, включително и за случаите, в които искането съдържа диспозитив за утежняване положението на осъдения. Посочените процесуални изисквания в случая не са спазени.
Следва да бъде посочен актуален адрес за призоваване на осъденото лице, тъй като видно от материалите по делото лицето не е намерено на посочения адрес: с. Гиген, обл. Плевен, [улица] близките му отказват да получат съобщението.
Мотивиран от гореизложеното и поради отсъствие на процесуалните изисквания, предопределящи допустимостта на производството.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 1122/2011 г. по описа на Районен съд – гр.Никопол.
Делото ведно с искането да се върне на Върховна касационна прокуратура за изпълнение на указанията посочени в съобразителната част на разпореждането свързани с изискването за актуални адреси и местопребиваване на осъденото лице.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/

м.л.

Определение №12 от 11.3.2010 по гр. дело №311/311 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                           Р Е Ш Е Н И Е №.12. гр.София,11.03.  2010 година В ИМЕТО НА НАРОДА ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed