Разпореждане № от 41254 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 11.12.2012 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на М. Я. З. с вх.№ 16520 от 27.11.2012г., постъпила първоначално във Върховния касационен съд с вх.№ 2382/13.11.2012г. и изпратена с писмо от 13.11.2012г. на Софийския районен съд за комплектоване с нчд № 11675/2010г. по описа на съда, установих следното:

Направеното искане с основание чл.423, ал.1 НПК е за възобновяване на производството по нчд № 11675/2010 г. на Софийския районен съд и отмяна на постановеното по същото протоколно определение от 20.12.2010г. за групиране наказанията на М. Я. З..
Съгласно разпоредбата на чл. 423, ал. 1 НПК задочно осъденият може да направи искане за възобновяване на наказателното дело поради неучастието в наказателното производство в шестмесечен срок от узнаване на влезлия в сила съдебен акт. В настоящия случай видно от изисканата служебно справка от Затвора – гр. София, определението по нчд № 11675/2010г. е приведено в изпълнение по отношение на осъдения М. З. с начало 28.12.2011г., а искането за възобновяване е подадено на 05.11.2012г., т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок и е процесуално недопустимо.
Предвид изложеното налице са процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на нчд № 11675/2010 г. на Софийския районен съд.
Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на нчд № 11675/2010 г. на Софийския районен съд.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Софийския районен съд.
Да се уведоми молителят.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *