Разпореждане № от 41386 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 22. 04. 2013 година
Татяна Кънчева – Председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах искането на М. Н. Н. – МО с вх. № 6007/22.04.2013 г. за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 37/2011 г. по описа на Районен съд – Трявна,
УСТАНОВИХ:

Постановената по посоченото по – горе дело присъда № 43/13.06.2011 г. е потвърдена с решение № 27 от 20.03.2012 г. по в.н.о.х.д. № 174/2011 г. на Окръжен съд – Габрово.
Въззивният съдебен акт е окончателен и присъдата е влязла в сила на датата на постановяването му.
Искането на осъдения следва да бъде върнато като просрочено, тъй като е подадено след шестмесечния срок от влизане на присъдата в сила по чл. 421, ал. 3 НПК, изтекъл на 20.09.2012 г.
Поради изложените по – горе съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върнат на Районен съд – Трявна.
Да се уведоми М. Н. Н. – МО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ич

Определение №676 от по гр. дело №793/793 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                            №  676                                                                  гр.София, 14.07.2009 г.                                                                                                        В  ИМЕТО  НА  НАРОДА  Върховният касационен

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom