Разпореждане № от 41549 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 02.10.2013 година

Вероника Имова – за председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдената Ю. К. И.-С. (озаглавено „жалба”) за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 107/2010 г. по описа на Районен съд – Габрово, с вх. № 13675 на ВКС от 02.10.2013 г.,
установих:

Жалбата, адресирана пряко до Върховния касационен съд, е постъпила първоначално в същия с вх. № 2216/20.09.2013 г. и с писмо на ВКС от същата дата е изпратена по компетентност на РС – Габрово.
С присъда № 380 от 02.06.2010 г. по н.о.х.д. № 107/2010 г. на РС – Габрово Юлия И.-С. е призната за виновна за престъпление по чл. 211, пр. 3, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б „б” НК. Осъдена е на три години лишаване от свобода, при първоначален строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от служебния защитник на подсъдимата пред съответния въззивен съд и е потвърдена с решение № 123 от 20.09.2010 г. по в.н.о.х.д. № 124/2010 г. на Окръжен съд – Габрово.
По искане на осъдената, така постановеният първоинстанционен съдебен акт е проверен от Върховния касационен съд по реда на възобновяването, като извънреден способ за проверка на влезлите в сила съдебни актове. С решение № 21 от 28.01.2011 г. по н.д. № 616/2010 г. на ВКС, ІІ н.о., е оставено без уважение искането на осъдената Ю. И.-С. за възобновяване на н.д. № 107/2010 г. на РС – Габрово.
Решението на касационната инстанция е окончателно и не подлежи на повторна проверка, вкл. по реда на Глава тридесет и трета от НПК.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред Върховния касационен съд.
Делото с жалбата да се върне на Районен съд – Габрово.
Да се уведоми осъдената Ю. К. И.-С..

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ВЕРОНИКА ИМОВА

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
porn