Разпореждане № от 41850 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.София, 30.07.2014 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателна колегия, като проверих подадената от подсъдимия К. Х. А. чрез адв. Е. М. касационна жалба с вх. № 10454 от 24.07.2014 г. на ВКС срещу въззивна нова присъда № 152 от 02.06.2014 г., постановена пo в.н.о.х.д. № 1682/2014 г. по описа на Софийски градски съд,

У С Т А Н О В И Х:

Подадената касационна жалба не може да послужи като основание за образуване на производство по Глава двадесет и трета от НПК. Същата не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, тъй като не посочва данните, които подкрепят сочените касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК.
Софийски градски съд е администрирал касационната жалба, вместо да изпълни процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
Това налага делото да бъде върнато на изпращащия съд, който да изпълни задължението си да укаже срок за отстраняване на пропуските в подадената бланкетна касационна жалба.
След изпълнение на указанията на съда, следва да се извършат действия по ново администриране на жалбата пред ВКС или в противен случай – да се върне по реда на чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК.
Предвид гореизложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд.
Делото да се върне на Софийски градски съд за изпълнение на указанията в обстоятелствената част.
Да се уведомят К. Х. А. и адв. Е. М..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

А.Н. / ПАВЛИНА ПАНОВА /

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.