Разпореждане № от 42145 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр.София, 21.05.2015 година
Татяна Кънчева – председател на второ наказателно отделение във Върховния касационен съд (ВКС), като разгледах молбата на К. А. В., постъпила във Върховния касационен съд с вх. № 6503/20.05.2015 г., която по същество представлява искане за възобновяване на производствата по н.о.х.д. № 140/2013 г. по описа на ОС – Габрово,

У С Т А Н О В И Х:

С подадената жалба осъденият К. А. В. прави искане за възобновяване на посоченото по-горе производство на основание чл. 422, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК. Искането е недопустимо, тъй като съгласно чл. 420, ал. 1 от НПК оправомощен да отправи такова е съответният окръжен прокурор след провеждане на разлседване.
Освен това присъда № 100 от 09.12.2013 г., с която е приключило производството по н.о.х.д. № 140/2013 г. по описа на ОС – Габрово, е потвърдена с въззивно решение № 40 от 24.03.2014 г. по в.н.о.х.д. № 19/2014 г.. По жалба на подсъдимия е инициирано касационно производство и въззивното решение е проверено и потвърдено изцяло с решение № 286 от 10.06.2014 г. по к.н.д. № 821/2014 г. по описа на ВКС. Решението на ВКС е влязло в сила на 10.06.2014 г., окончателно е и не подлежи на обжалване.
При това процесуално развитие на делото осъденият, съгласно чл. 420, ал. 2 вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, не разполага с възможност да отправя искане за възобновяване на посочените по-горе производства и последващи такива (искания) ще бъдат връщани като недопустими.
Предвид изложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върне на Окръжен съд – Габрово.
Препис от разпореждането да се изпрати на искателя.

ДЦ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:
/ТАТЯНА КЪНЧЕВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.