Разпореждане №1 от 43837 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 1

гр. София, 07.01. 2020 г.

Теодора Гроздева – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно Разпореждане № 217 от 13.12.2019 г. на председателя на Първо гражданско отделение на Върховния касационен съд), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 22 от 03.01.2020 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 54, ал. 2 ЗКИР – I поток.
Касационна жалба вх. № 10271/13.11.2019 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 21.10.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК –към К.Ж.;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, но по преписката липсва пълномощно в полза на подалия отговора адв. Г. М..
Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на ответниците по касационната жалба К. А. В. и Г. И. В. за представяне на надлежно адвокатско пълномощно в полза на адв. Г. М. за осъществяване на процесуално представителство пред съда.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Пазарджишки окръжен съд за даване на указания на ответниците на касационната жалба К. А. В. и Г. И. В. за представяне на надлежно адвокатско пълномощно в полза на адв. Г. М. за осъществяване на процесуално представителство пред съда

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №542 от 12.7.2010 по ч.пр. дело №533/533 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 542 София, 12.07.2010 година Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на осми юли две хиляди и десета година в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında